מקורות לימוד לימי הפורים ומגילת אסתר

תוכן עניינים

הפוסט הזה יתעדכן בהמשך עם עוד מראי מקומות

זוהר

נמצאים עוד מאמרים רבים מבוססים על פסוקי המגילה שיש לדורשם ולחברם לעצם ענייני פורים אך בתחילה לא הבאתי אלא מה שנוגע לעיקר נס פורים ודרושים חשובים מבוססים על סיפור המגילה.
הזמנת אסתר להמן בסוד שעיר לעזאזל – זוהר תצוה קפה, א. פקודי רסב, ב
ותלבש אסתר מלכות בסוד רוח הקודש ולבושי גן עדן – שלח קסט, ב. חוקת קפג, ב
סוד משלוח מנות – בלק רד, א.
תיקוני זוהר
פורים בי”ד בסוד י”ד פרקי היד – הקדמה יג, א
השכינה נקראת פורים על שם יום הכיפורים – תיקון כ”א דף נז, ב.
סוד המן ועשרת בניו בעשר ספירות דקלי’ – תיקון כ”א נח, א. תיקוני זוהר חדש סז, ב
ראש השנה חנוכה ופורים בנה”י – תיקוני זוהר חדש נח, א
רעיא מהימנא
אסתר לא נפגמה מאחשורש – פרשת כי תצא מצוות הוצאת שם רע ומצוה לישא אנוסתו.

אריז”ל

שער הכוונות ענין פורים (ספר שער התפלה עמ’ שפ”ד – שפ”ו’)

שער ההקדמות “דרוש קטן בהארת יסוד אבא הנקרא מרדכי” (אהבת שלום עמ’ רצז, בדפוס ישן דף נג ע”ב)

פרי עץ חיים שער ר”ח חנוכה ופורים פרק ה’ – ו’. 

מחברת הקודש שער הפורים

להבנת דרושי הכוונות יש ללמוד:

  • ביאור מצבי הנוק’ בזמני הגלויות והגאולה:

עץ חיים שער ל”ו – מיעוט הירח, פרק א’ וב’. (שער ההקדמות דרוש בענין שינוי זמני הנוק’ – מהדורת אהבת שלום עמ’ רפ”ח).  (דרוש זה הכרחי גם להבנת תחילת כוונות פסח)

  • סוד הנסירה והתרדמה:

שער הכוונות ראש השנה דרוש א’

שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ב – ג (בספר שער התפלה ענין שכיבת הלילה עמ’ קצד)