223. די סעזאנען געבן מענטש די וועלט – זוהר לשבת החודש

תוכן עניינים

השיעור הוקדש על ידי דידי הרה”ג ר’ מנחם מאניס גרין שליט”א תהא משכורתו שלימה ועל ידי הרה”ג הרוצה בעילום שמו שליט”א

00:00 סיום ד פרשיות והתחלת ניסן
01:42 החודש מצוות הפסח או קידוש החודש
08:39 אור התורה הניצחית והחופשית מחילופי הזמנים
11:46 התקופות הם ראש הסדר הניכר בעולם
18:42 החודש הזה ניתן לכם
27:28 הלוח הקבוע מבטא כח חכמים לדעת את הזמנים
31:00 החידוש העמוק נובע מתוך התחדשות הנפש ואינו ביאור התקופה
37:20 כוונת הרש”ש לשלש שנים

מנדב זיין פאר די שיעורים