פרשת ויקרא תשע”ד

תוכן עניינים

פרשת ויקרא ויקרא אל משה, ולא פירש ויקרא ה’ אל משה. כי הקריאה עניינה התשוקה והקיווי לשמוע את דבר ה’. והקריאה הזאת היא כל ההבדל בין משה לכל ישראל, ובין כל ישראל לאומות העולם. כי מה שמתייחד בו הנביא אינו שה’ מדבר איתו, אלא בזה שחסר לו דיבור ה’ והוא משתוקק לו. ואמנם גם התשוקה הזאת היא מה’, אלא שהיא נסתרת, ויקרא. וכל המתייחד בקיווי זה זוכה לוידבר ה’ אליו.