פרשת נשא תשע”ו

 

בענין הנזיר שהוא תוספת חיים ולא מיעוטם והיות שערותיו ארוכות מורה על כך