מקורות לימוד לחמשה עשר בשבט

תוכן עניינים

מקרא

חודש שבט במקרא

בעשתי עשר חדש באחד לחדש: דברים א, ג

נבואה שנאמרה בכ”ד שבט: זכריה א, ז

שבט משרתי המלך בחדש הי”א: דברי הימים א כז, יד

ראש השנה לאילן במקרא

לא נמצא בגמרא מקור לקביעת תאריך ראש השנה לאילן במקרא, בר”ה י, א למדו מקרא ובשנה הרביעית פעמים שברביעית ואסורה משום ערלה, וביארו התוספות (יד, א) שזהו מקור שאין ר”ה לאילן בראש השנה, אך קביעת הזמן הוא מסברא שכבר יצאו רוב גשמי שנה.

ובמכילתא דרשב”י שמות כ”ג, טז דרשה מן הכתוב באספך מעשיך כל אחד יש לו אסיפה בפני עצמו.

אילן ופירות במקרא

בסדר ט”ו בשבט של חמד”י הציע לקרוא פסוקי התורה השייכים ליצירת העצים ולמינים הנאכלים, ראה שם.

משנה

ארבעה ראשי שנים הם … באחד בשבט … בט”ו בשבט

משנה ראש השנה פרק א משנה א (בגמרא ראש השנה ב, א)

לא נתבאר במשנה למאי הלכתא הוא ראש השנה לאילן ואף בכל סדר זרעים אינו נזכר במשנה. אך בתוספתא הוא נזכר.

תוספתא

תרומות פרק ב הלכה ו – לענין שנות המעשר.

שביעית פרק ב הלכה ג – לענין ערלה.

שביעית פרק ד הלכה כ, הלכה כא

ראש השנה פרק א הלכה ט, הלכה י

גמרא

מקור מן המקרא לגבי ערלה – גמרא ראש השנה י, א

טעם קביעת זמן ר”ח או ט”ו בשבט

גמרא ראש השנה יד, א: “שכבר יצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה מבחוץ”

ירושלמי ראש השנה פרק א הלכה ב: מחלוקת אם כטעם הבבלי או לפי שעד כאן הם מגשמי שנה שעברה.

למה אין הולכים באילן אחר תשרי?

תוספות שם ד”ה באחד בשבט. חידושי הר”ן שם.

טעם מחלוקת בית שמאי ובית הלל

תוספות ר”ה יד, א ד”ה באחד בשבט מ”ט (שניהם מודים לטעם שכבר יצאו רוב גשמי שנה וכו’ אלא שלדעת ב”ש זה בא’ בשבט).

פני יהושע שם (הוא מחלוקת ר’ מאיר ור’ יהודה מתי כלו ימות החורף. או ב”ש סברי שאין לחלק בתוך חודש אחד).

קובץ יסודות וחקירות – לשיטתיה: ב”ש אחר כח וב”ה אחר פועל.

ראה כאן ובהמשך הדיון עוד ביאור רעיוני

ביאור ארבעה ראשי שנים

ארבעה ראשי שנים הם – מרדכי ברויאר – עלון שבות

סוד ארבעה ראשי שנים

שער הכוונות ראש השנה דרוש א’

הלכה

מנהגי היום

איסור תענית

שו”ת רבינו גרשום מאור הגולה סימן י”ד

שו”ת מהר”ם מרוטנברג סימן ה’

שולחן ערוך אורח חיים סימן תקע”ב סעיף ג

אין אומרים תחנון

שולחן ערוך או”ח סימן קל”א סעיף ו’

ביאור הגר”א שם (כמו כל ד’ ר”ה שהם יו”ט)

אכילת פירות

מג”א או”ח קל”א ס”ק ט”ז בשם תיקון יששכר

סיכומים

אנציקלופדיה תלמודית כרך ט”ז ערך חמשה עשר בשבט

מיקרופדיה תלמודית – חמשה עשר בשבט

ר’ יצחק ברוך רוזנבלום – תורה גדולה בקטנה – סיכום הלכות השייכות לט”ו בשבט

בגדר ט”ו בשבט בהלכה – שיעור הרב יאיר כהן

קבלה

מקום ט”ו בשבט בסדר המועדים על פי הספירות

דרוש למהרח”ו על סדר המועדות וט”ו באב – פרי עץ חיים שער חג השבועות פרק א’

וכן נמצא הדרוש במקומות אחרים: מחברת הקודש שער ט”ו בשבט, מעין גנים לרמ”ע מפאנו סדר המועדים

מנהגי היום ואכילת פירות לא נמצא בדברי האריז”ל ומהרח”ו כלל אלא בחמדת ימים, ובפירוש כתב שם שלא מצא בדברי הרב כוונת מנהגיו. ומה שהעתיק בשם מהרח”ו על שלשים סוגי הפירות נמצא בספר חסד לאברהם למהר”א אזולאי מעין השביעי עין גדי נהר ז’ אך לא נקשרו לט”ו בשבט שם וקישור זה הוא חידושו של בעל חמד”י.

סידורי קבלה ראה למטה סדר ט”ו בשבט.

חסידות

בני יששכר מאמרי חדש שבט מאמר ב’

ליקוטי הלכות ערלה הלכה ג, ערלה הלכה ה’

פרי צדיק מאמרי ט”ו בשבט

שם משמואל בשלח 

ט”ו בשבט כמשל לצמיחת אור התורה 

קדושת לוי ליקוטים

חידושי הרי”מ [ראה עוד בספר ליקווטי הרי”מ עוד שתי מאמרים בענין זה]

פיוט

פיוטים עתיקים – לרבי יהודה הלוי בר’ הלל (מאה ה11 בא”י)

אדר נזלי ישעי – ויקיטקסט | אדר נזלי ישעי – האקדמיה ללשון העברית

ראש אמרך אמת – מאגר האקדמיה ללשון העברית (חסר קצת)

על הפיוטים העתיקים – אתר פיוט

פיוטי אחרונים

פיוטי אחרונים לט”ו בשבט – אברהם יערי – מחניים ס”ה

פיוטי ט”ו בשבט – אתר הפיוט והתפלה

סדר ט”ו בשבט

מאמרים היסטוריים

ט”ו בשבט כראש השנה לאילן במסורת הדורות – הרב נתנאל אריה – המעיין כסלו תשע”ח

תולדות ראש השנה לאילן – אברהם יערי – מחניים מ”ב

ט”ו בשבט ושבתי צבי

ליקוטי מקורות

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card