מקורות לימוד לחמשה עשר בשבט

תוכן עניינים

מקרא

חודש שבט במקרא

בעשתי עשר חדש באחד לחדש: דברים א, ג

נבואה שנאמרה בכ”ד שבט: זכריה א, ז

שבט משרתי המלך בחדש הי”א: דברי הימים א כז, יד

ראש השנה לאילן במקרא

לא נמצא בגמרא מקור לקביעת תאריך ראש השנה לאילן במקרא, בר”ה י, א למדו מקרא ובשנה הרביעית פעמים שברביעית ואסורה משום ערלה, וביארו התוספות (יד, א) שזהו מקור שאין ר”ה לאילן בראש השנה, אך קביעת הזמן הוא מסברא שכבר יצאו רוב גשמי שנה.

ובמכילתא דרשב”י שמות כ”ג, טז דרשה מן הכתוב באספך מעשיך כל אחד יש לו אסיפה בפני עצמו.

אילן ופירות במקרא

בסדר ט”ו בשבט של חמד”י הציע לקרוא פסוקי התורה השייכים ליצירת העצים ולמינים הנאכלים, ראה שם.

הלכה

משנה

ארבעה ראשי שנים הם … באחד בשבט … בט”ו בשבט

משנה ראש השנה פרק א משנה א (בגמרא ראש השנה ב, א)

לא נתבאר במשנה למאי הלכתא הוא ראש השנה לאילן ואף בכל סדר זרעים אינו נזכר במשנה. אך בתוספתא הוא נזכר.

תוספתא

  • תרומות פרק ב הלכה ו – לענין שנות המעשר.
  • שביעית פרק ב הלכה ג – לענין ערלה.
  • שביעית פרק ד הלכה כ, הלכה כא
  • ראש השנה פרק א הלכה ט, הלכה י

גמרא

מקור מן המקרא לגבי ערלה – גמרא ראש השנה י, א

טעם קביעת זמן ר”ח או ט”ו בשבט

גמרא ראש השנה יד, א: “שכבר יצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה מבחוץ”

ירושלמי ראש השנה פרק א הלכה ב: מחלוקת אם כטעם הבבלי או לפי שעד כאן הם מגשמי שנה שעברה.

למה אין הולכים באילן אחר תשרי?

תוספות שם ד”ה באחד בשבט. חידושי הר”ן שם.

טעם מחלוקת בית שמאי ובית הלל

תוספות ר”ה יד, א ד”ה באחד בשבט מ”ט (שניהם מודים לטעם שכבר יצאו רוב גשמי שנה וכו’ אלא שלדעת ב”ש זה בא’ בשבט).

פני יהושע שם (הוא מחלוקת ר’ מאיר ור’ יהודה מתי כלו ימות החורף. או ב”ש סברי שאין לחלק בתוך חודש אחד).

קובץ יסודות וחקירות – לשיטתיה: ב”ש אחר כח וב”ה אחר פועל.

ראה כאן ובהמשך הדיון עוד ביאור רעיוני

הלכה

מנהגי היום

אין גוזרים תענית

אין אומרים תחנון

  • שולחן ערוך או”ח סימן קל”א סעיף ו’
  • מקור: ביאור הגר”א שם (כמו כל ד’ ר”ה שהם יו”ט)

אכילת פירות

סיום תקופת הלימוד בישיבות אשכנז

סיכומים

אגדה

ביאור ארבעה ראשי שנים

ארבעה ראשי שנים הם – מרדכי ברויאר – עלון שבות

קבלה

סוד ארבעה ראשי שנים

  • שער הכוונות ראש השנה דרוש א’

 דרוש למהרח”ו על סדר המועדות ט”ו בשבט וט”ו באב.

טעם ר”ה לאילן בט”ו שבט

  • קהלת יעקב ערך שבט.

סדר רביעות השנה כולל ט”ו בשבט

  • ליקוטי הש”ס מסכת תענית ד”ה ענין רביעה ראשונה

מנהגי היום

  • לא נמצא בדברי האריז”ל ומהרח”ו אלא בחמדת ימים, ובפירוש כתב שם שלא נמצאו בדברי הרב מנהג זה. ועיי”ש דרושיו.

דרוש שלשים סוגי הפירות

חסידות

ט”ו בשבט כמשל לצמיחת אור התורה 

פיוט

פיוטים קלאסיים

פיוטי רבי יהודה הלוי בר’ הלל (מאה ה11 בא”י)

מאמרים על פיוטים אלה

פיוט מן הגניזה מר’ אברהם

פיוטי אחרונים

סדר ט”ו בשבט

מחקר

היסטוריה

ט”ו בשבט ושבתי צבי

ליקוטי מקורות