פרישות

תוכן עניינים

אמר רבי פינחס מקוריץ לאברכים, מה יועיל לכם המגיד ממעזריטש, הוא הרי פרוש.