בירור ניצוצות

תוכן עניינים

יש אומרים: הגיע אדם למקום חדש ואינו יודע למה יברך ברכה ויברר ניצוצות.
האמת: גם אם לא יברך שום ברכה ולא יעשה שום מצוה יברר ניצוצות.