מקורות לימוד לחג הפסח: מקרא

תוכן עניינים

חג הפסח ומצוותיו

א. מצוות חג הפסח

א. החודש הזה לכם – שמות פרק י”ב, א – כ
ב: משכו וקחו לכם – שמות י”ב, כ”א – כ”ח
ג: זאת חקת הפסח – שמות י”ב, מ”ג – נ
ד: קדש לי כל בכור – שמות י”ג, א -ט”ז
ה: את חג המצות תשמר – שמות כ”ג, י”ד – י”ט
ו: את חג המצות תשמור – שמות ל”ד, י”ח – כ”ה
ז: בחודש הראשון בארבעה עשר לחודש – ויקרא כ”ג, ד – ח
ח: פסח מדבר – במדבר ט’, א -ה
ט: פסח שני – במדבר ט’, ו – י”ד
י: בחודש הראשון בארבעה עשר לחודש – במדבר כח, טז – כה
י”א: שמור את חודש האביב – דברים ט״ז, א׳-ח’

ב. סדר שלש רגלים בתורה

א: פרשת משפטים (ברית חורב) – שמות כ”ג, י”ד – י”ט
ב: פרשת כי תשא (לוחות שניות) – שמות ל״ד
ג: פרשת אמור (תורת כהנים) ויקרא כ״ג, א׳-מ״ד
ד: פרשת פנחס (מוספים)  במדבר כ״ח, א׳-כ״ט – ל״ט
ה: פרשת ראה (משנה תורה) דברים ט״ז:א׳-ט״ז

ג. עשיות הפסח בהיסטוריה המקראית

תורה

א: פסח מצרים – שמות פרק י”ב, א – י”ג, ט”ז
ב: פסח מדבר ופסח שני – במדבר פרק ט’, א – י”ד

נביאים וכתובים

ג: פסח יהושע  – יהושע פרק ה’, ב’ – י”ב
ד: פסח חזקיהו – דברי הימים ב פרק ל
ה: פסח יאשיהו – מלכים ב פרק כ”ג . דברי הימים ב פרק לה, א – י”ט
ו: פסח שבי הגולה – עזרא פרק ו’, י”ט – כ”ב
ז: פסח לעתיד – יחזקאל פרק מ”ה, י”ח – כ”ד

סיפור יציאת מצרים

א. סיפור יציאת מצרים לבנים

א: למען תספר – שמות י, א – ב
ב: ואמרתם זבח פסח – שמות יב, כה – כז
ג: והגדת לבנך – שמות יג, ח
ד: כי ישאלך בנך – שמות יג, יד – טז
ה: כי ישאלך בנך – דברים ו, כ’ – כ”ה

ב. נוסחי הגדה לבנים

הגדות ישראל לבניהם

א: זבח פסח הוא – שמות י״ב, כ״ז
ב: בעבור זה עשה יי לי – שמות י״ג:ח׳
ג: בחוזק יד הוציאנו – שמות י״ג:י״ד-ט״ו
ד: עבדים היינו – דברים ו׳:כ״א-כ״ה

הגדות משה לגוים

א: ליתרו – את כל התלאה – שמות יח, ח

ב: לאדום – את כל התלאה – במדבר כ, טו – טז

הגדות ישראל ליי

ארמי אובד אבי – דברים כ״ו:ג׳-ט׳

הגדת יהושע בן נון לישראל

בעבר הנהר ישבו אבותיך – יהושע כ״ד:ב׳-ט״ו

הגדת אסף

למען ידעו דור אחרון – תהלים עח

ג. הילולים על יציאת מצרים

תורה ונביאים – שירת הים? עוד?

תהלים

הודו ליי קראו בשמו – תהלים קה
הודו ליי כי טוב – תהלים קו
בצאת ישראל ממצרים – הללו את שם יי – תהלים קלה
הלל הגדול – תהלים קלו

יציאת מצרים

רקע מצרים בתורה

על מצרים וארצו

תולדות מצרים 
בראשית פרק י’ פסוק ו’

בראשית פרק י פסוק י”ג

שבחי ארץ מצרים

בראשית פרק י”ג פסוק י’עו

המצרים והעברים

בראשית מג, לב

האבות וארץ מצרים

ירידת אברהם אבינו למצרים – בראשית י”ב, י’ – י”ג, א’

[מעשה אבות סימן לבנים – רמב”ן בראשית פרק יב]

הגר המצרית ובנה ישמעאל

בראשית פרק ט”ז פסוק א’
בראשית פרק כ”א פסוק ט’
בראשית פרק כא פסוק כ”א

אי ירידת יצחק אבינו למצרים – בראשית פרק כ”ו פסוק א’ – ה’

ירידת יוסף למצרים

בראשית פרק ל”ז פסוק כ”ה
בראשית פרק ל”ז פסוק כ”ח
בראשית פרק ל”ט פסוק א’

ירידת יעקב ובניו למצרים – בראשית מו, ה – מז, ועח

הבטחות לאבות על יציאת מצרים

ההבטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים – בראשית פרק ט”ו

הבטחת הקב”ה ליעקב – בראשית פרק מ”ו פסוק א’ – ד

צוואת יוסף והבטחת פקד יפקד – בראשית פרק נ’ פסוק כ”ד – כ”ה

יציאת מצרים בזכות ברית אבות

שמות ב, כד
שמות ו, ד – ה
שמות כ, ג – ו
דברים ד, ל”ז
דברים ז, ח – ט
תהלים קה, ו – מב

מעשה מצרים העיקרי

שמות פרק א – שמות פרק טו

לקחי יציאת מצרים

אנכי יי אלהיך מארץ מצרים

א: אני הויה – שמות ו, ג – ח

ב: אנכי יי אלהיך – שמות כ’, ב- ו.  דברים ה, ו – ט

ג: לשכני בתוכם אני יי (סיום מצוות המשכן) – שמות כ”ט, מ”ה – מ”ו

ד: והייתם קדושים (סיום פרשת מאכלות אסורות) – ויקרא יא, מד – מה

ה: והייתם קדושים (פתיחת וסיום פרשת קדושים תהיו) – ויקרא יט, ב. ויקרא יט, לו – לז

ו: ונקדשתי בתוך בני ישראל (סיום פרשת וינזרו) – ויקרא כב, לב – לג

ז: למען ידעו דורותיכם (סיום פרשת המועדים) – ויקרא כג, מג

ח: סיום פרשת רבית – ויקרא כה, לח

ט: עבדי הם אשר הוצאתי אותם (סיום מצות פרשת בהר) – ויקרא כה, נה

י: והתהלכתי בתוככם (סיום ברכות אם בחקותי) – ויקרא כו, יב – יג

יא: ברית ראשונים אשר הוצאתי (סיום קללות אם בחקותי) – ויקרא כו, מד – מה

יב: סיום פרשת ציצית ומצוות פרשת שלח – במדבר טו, מ – מא

סיפור המקור של עם ישראל מיציאת מצרים

פרשת בלעם

במדבר כב, ה
במדבר כב, יא
במדבר כג, כב
במדבר כד, יח

פחד הגוים שיקרה להם כמו שקרה למצרים

א: שירת הים – שמות טו, יד – טז

ב: רחב הזונה – יהושע ב, ט – יא

ג: גבעונים – יהושע ט, ט – יא

ד: פלשתים – שמואל א ד, ז – ח

לא תירא מהם

דברים כ, א

יציאת מצרים ושכר ועונש

א: המתקת המים במרה – שמות פרק טו, כ”ד-כ”ו

ב: מן – שמות טז, ו. דברים ח, ב – ג

ג: ברית הר סיני – שמות י”ט, ג – ו’. שמות כ, ב- ו

ד: ורם לבבך ושכחת – דברים ח, יא

ה: תוכחת משנה תורה – דברים כח, ס . דברים כח, סח.

יציאת מצרים ואיסור עבודה זרה

שמות יב, ב

דברים ד, טו – כ

דברים ו, יב – טו

דברים יג, ו

דברים יג, יא

יהושע כד, טז – יח

מלכים ב יז, ז – ח

מלכים ב יז, לה – לז

לי כל בכור ביום הכותי

שמות יג, טו
במדבר ג, יא -יג
במדבר ח, יד – יז

עבדי הם אשר הוצאתי מארץ מצרים

ויקרא כה, מב

כי גרים הייתם בארץ מצרים

א: וגר לא תונה – שמות כב, כ – כג

ב: וגר לא תלחץ – שמות כג, ט

ג: ואהבת לו כמוך – ויקרא יט, לג – לד

ד: למען ינוח עבדך – דברים ה, יד – טו

ה: ואהבתם את הגר – דברים י, יז – יט

ו: וזכרת כי עבד היית – דברים טו, ז – טו

ז: לא תתעב מצרי – דברים כג, ח – ט

ח-ט: וזכרת כי עבד היית – דברים כד, י – כב

הגאולה העתידה ויציאת מצרים

הגאולה כיציאת מצרים

ישעיהו יא, יא – טז
הושע ב, טז -יז
מיכה ז, טו

כשם שגאלם ממצרים למען שמו כך יגאלם למען שמו

יחזקאל פרק טז
יחזקאל פרק כ

ברית חדשה טובה מיציאת מצרים

ירמיהו טז, יד – טו
ירמיהו כג, ז – ח
ירמיהו לא, ל – לג