מקורות לימוד לחג הפסח: זוהר וקבלה

תוכן עניינים

א. זוהר על מצות חג פסח מתוך חטיבות הזוהר על המועדים

אלה הם המקומות המפורשים שהזוהר מייחד חטיבה לעסוק בסודות חגיגת המועדים ומשם התחילו רוב המפרשים לעסוק בסודות מצוות וחגיגות החגים. בכל סוגיות חג הפסח התאחדו גם סוגיות חג השבועות וספירת העומר לסוד הזוהר ואין להפרידם אלא שציינתי חלוקתם למען יהיה אפשר להתרכז בכל אחד כעניינו.

א. בפרשת תצוה

זוהר חלק ב קפא, ב “אמר רבי שמעון קוב”ה לא נסי” עד קפג, ב “רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוי אזלי” | אור יקר תצוה סימן ב.

פסח

א. חטא איוב שלא תיקן את השטן וגרם שהערלה יכסה את הברית: קפא, ב “אמר רבי שמעון קוב”ה לא נסי לאיוב” עד קפא, ב “תא חזי כד בעי קוב”ה לאתאחדא”.

להבין מאמר זה וקישורו לפסח יש לקרוא בזוהר פרשת בא לב, ב “רבי אלעזר פתח ויהי היום” ועד לד, א “אמר רבי שמעון השתא אית לגלאה רזין”. שהוא מאמר מקביל.

ב. פסח הוא לה’: לא לטעות כטעות איוב: קפא, ב – קפב, א “תא חזי כד בעי קוב”ה לאתאחדא” עד קפב, א “כתיב אלהי מסכה”

ג. אלהי מסכה לא תעשה לך: החמץ כעבודה זרה. קפב, א “כתיב אלהי מסכה לא תעשה לך” עד קפב, א “את חג המצות תשמור”.

ד. את חג המצות תשמור- חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו: הכועס מסיר נשמתו והלך לסט”א: קפב, א “רבי יהודה פתח חדלו לכם” עד קפב, ב “את חג המצות תשמור”.

פסח וספירת העומר

ה. את חג המצות תשמור: פסח בספירת המלכות הנקראת שמור וספירת העומר בזכור: קפב, ב “את חג המצות תשמור” עד קפג, א “רבי אלעזר פתח ואמר גם צפור.

פסח ספירת העומר וחג השבועות

ו. גם צפור מצאה בית – השגת חמישים שערי בינה בשבועות על ידי ספירת העומר:. קפג, א “רבי אלעזר פתח ואמר גם צפור”. עד קפג, א “תרין נהמי אכלו ישראל”.

ז. לחם עוני בפסח וחמץ בשבועות – מיכלא דאסוותא. קפג, א “תרין נהמי אכלו ישראל”. עד קפג, ב “רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוי אזלי”.

פסח וראש השנה

ז. קטרוג החמץ בראש השנה למי שלא אכל מצה: קפג, ב “ביומא דראש השנה” עד קפג, ב “רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוי אזלי”.

ב. בפרשת אמור

זוהר חלק ג צה, א “ובחודש הראשון בארבעה עשר יום לחדש” עד צו, א “וביום הביכורים” | אור יקר אמור סימן ו

ג. בפרשת פנחס

פרשת פנחס רמט, א “ובחודש  הראשון וגו’ עד רנג, א “וביום הביכורים” | אור יקר פנחס סימן יז – יט

ב. רעיא מהימנא על מצוות חג הפסח

 • פקודא כ”ה מצוות ביעור חמץ – בא מ, א | אור יקר
 • פקודא כ”ו מצוות סיפור יציאת מצרים – בא מ, א – מ, ב | אור יקר
 • פקודא כ”ז לאכול מצה בפסח – בא מ, ב | אור יקר
 • פקודא כ”ח לשחוט פסח בין הערבים בי”ד בניסן – בא מא, א
 • פקודא כ”ט בבית אחד יאכל – בא מא, ב
 • שחיטת הפסח בזמנו – בהעלותך קנב, ב | אור יקר רע”מ א סימן יא (עמ’ רז)

ג. סוד יציאת מצרים

 

הבא ללמוד את סוד יציאת מצרים בספר הזוהר מוטב לו שילמד לפחות את כל הזוהר פרשיות שמות וארא בא בשלח כסדרם, שכן כולם עוסקים בפרשיות סודות אלה כדרכם מענין לענין וראוי ללמוד אותם בהקשרם וסדרם המקורי, ויש ללמוד הרבה ממשמעותם ואשר ישים ליבו ימצא בתוכו כל דברי המקובלים שבאו אחריו. ואי”ה אסדר כותרות להבין נושאי פרשיות אלה.

ומכל מקום להבהרת עניינים נציין איזה סדר כללי לפי הסדר שסידרו אחרונים להבין סוגיות אלה ביתר עיון (והוא בערך לפי סדר שער הכוונות אלא שסידרתי מן הזוהר על פי העיון והמפרשים שעסקו בעניינים אלה).

טעם גלות מצרים

זוהר

בכדי שלא יתערבו ישראל באומות וישתלמו – זוהר שמות יד, ב “עד דהוי יתבי אמר ר’ אלעזר לר’ שמעון” עד טו, א “אתא רבי שמעון ונשקיה ברישיה”. | אור יקר שמות שער א סימן יא, עמ’ עט – פא (ולדעת החוקרים זה ממדרש הנעלם)

משל למלך שרצה לתקן את בנו – זוהר כי תשא קפט, א “אבל מאי דכתיב בצר לך ומצאוך” עד קפט, ב “אבל קוב”ה כל מה דמחא לון לישראל” | אור יקר בלק ינוקא סימן יא, עמ’ קכב -קכד

מקובלים אחרונים

צירוף הנשמות מחטא אדם הראשון בכור הברזל – תולעת יעקב הקדמה, תולעת יעקב סתרי חג המצות. ברית הלוי למהר”ש אלקבץ פרק ב ופרק ט’. פרדס רמונים שער י”א שער השערים פרק א’.

צירוף הנשמות מק”ל שנה שהיה אדם הראשון מוציא קרי – שער הכוונות פסח דרוש א’. שער הפסוקים פרשת מקץ ופרשת שמות.

ירידת השכינה עם ישראל במצרים

זוהר ויגש

זוהר שמות

ברית הלוי ורמ”ק בהבדל גלות השכינה וירידת השכינה להגנת ישראל

ביאור האריז”ל בפגם הנעשה בזו”נ

ד. סודות טעמי מצוות הפסח

א. קרבן פסח

ב. חמץ ומצה

כל דרושי חמץ ומצה בשלימות לפי סדר הזוהר.

זוהר

א. זוהר ויצא קנז, א “רבי חייא ורבי יוסי הוי אזלי” עד קנז, ב “פתח רבי יוסי ואמר ויבא יעקב”. | אור יקר ויצא סימן י, עמ’ רח -רט.

ב. זוהר ויחי רכו, ב “בפסח על התבואה” עד “בעצרת על פירות האילן”. | אור יקר ויחי סימן ז, עמ’ קצט – רא. (עי’ גם דרוש זה זוהר חדש כי תשא עד, ב)

ג. זוהר בא מ, א “תנא לא נפקו ישראל ממצרים” עד מ, ב “תנא אמר רבי שמעון כתיב בעשור” | אור יקר בא סימן ו, עמ’ רה – רז

ד. זוהר בשלח סא, א “תא חזי ישראל כד עאלו” עד סא, ב “מזונא עלאה יתיר מכלא”. | אור יקר בשלח

ה. זוהר תצוה קפב, א “כתיב אלהי מסכה” עד “את חג המצות תשמור” | אור יקר תצוה

ו. זוהר תצוה קפג, א “תרי נהמי אכלו ישראל” עד קפג, ב “ר’ שמעון ור אלעזר בריה הוי אזלי” | אור יקר תצוה

ז. זוהר אמור צה, א “ובארבעה עשר” עד צה, ב “אמר ר’ יוסי הני ארבע כסי” | אור יקר אמור

ח. זוהר אמור צז, א “תא חזי מה כתיב ממושבותיכם” עד “אמר ר’ אלעזר”. |

ט. זוהר פנחס רנא, ב “אמר ר’ אלעזר כתיב כל מחמצת” עד רנב, א “וביום הביכורים” | אור יקר פנחס סימן יט, עמ’ רמא – רמב.

[י. חמץ למזבח – זוהר ויקרא יב, א “רבי יוסי אמר לחם חמץ הא ידיע” | אור יקר ויקרא סימן יב עמ’ סז – סח.]

רעיא מהימנא

א. פקודא לבער חמץ – בא מ, ב מצוה כ”ה.

ב. פקודא לאכול מצה – בא מא, א מצוה כ”ז.

ג. חלוקת המצה לאפיקומן – תרומה קנח, ב.

ד. מצה שמורה – צו כט, ב

ה. על דרוש הזוהר פנחס – פנחס רנא, א – רנב, א.

ו. סוד שורפים כל חמש וכו’ – שופטים רעה, א.

ז. איסור עירוב חמץ בחסד אברהם – כי תצא רפב, ב.

ח. שבעת ימי מצה – כי תצא רפג, א.

[ט. סוד החמץ בלחמי תודה – קרח קעט, א פנחס רמה, א. פנחס רנד, ב].

תיקוני זוהר

א. סוד אור לארבעה עשר – הקדמה יג. תיקון כא נא, א. (עי’ קונטרס זוהר לפורים).

ב. מצה פרוסה ומצה שלימה ו וז – תיקון יג כח, ב.

ג. מצה שמורה לבן זוגה – תיקון ט”ו ל, ב.

ד. מצה פרוסה וכו’ תיקון כא נו, א.

ה. ג’ מצות – תיקון סט קי, א

דרוש חמץ ומצה מחולק לפי הענין.

יציאת מצרים הוא יציאת מרשות אחרת חמץ ותחילת הכניסה לרשות הקדושה מצה.

א. זוהר ויצא קנז, א

ב. זוהר ויחי רכו, ב

ג. זוהר תצוה קפב, א

ד. זוהר אמור צה, א

חמץ הוא עבודה זרה

א. זוהר ויחי רכו, ב.

ב. זוהר תצוה קפב, ב.

חמץ הוא יצר הרע (אל אחר בגופו של אדם)

א. זוהר ויחי רכו, ב.

ב. זוהר בא מ, א.

ג. זוהר תצוה קפב, ב.

חמץ סמאל ומחמצת לילית

זוהר פנחס רנא, ב

שאור וחמץ הוא ערב רב

א. תיקון יג כח, ב

.ב. תיקון כא נא, א

ג. תיקוני זוהר חדש פו, ב

חמץ הוא עמלק

תקוני זוהר הקדמה יג, א (במשמע)

תירוץ הקושיא שחמץ אינו אסור אלא ז’ ימים.

א. רבי יהודה לר’ שמעון בזוהר בא מ, א ותשובתו במשל מי שנתמנה רופינוס.

ב. זוהר תצוה קפג, א משל בן המלך שצריך רפואה שיוכל לאכול כל תאוותו.

הטעם שמקריבים חמץ בחג השבועות

זוהר אמור צז, א

מצה הוא נוקבא בלי דכורא מצוה הוא יחוד זו”נ

זוהר ויצא

מצה הוא לחם מן הארץ ומן הוא לחם מן השמים.

א. זוהר ויצא קנז, ב.

ב. זוהר בא מ, א.

ג. זוהר בשלח סא, ב.

ד. זוהר תצוה קפג, א

סוד אוכלים כל ארבע ותולין כל חמש ותולין בתחלת שש

רע”מ שופטים רעה, א. תיקון יג כח, ב. ספר התמונה.

ג. ארבע כוסות

 • אמור צה, ב אמר רבי יוסי הני ארבע כסי וגו’ עד צה, ב רבי יהודה שאל לרבי אבא.
 • זוהר חדש כי תשא עד, ב (בר אילן)
 • כנגד ארבע גאולות בארבע פינות – רעיא מהימנא פנחס רנב, א
 • ונחזה בך בארבע כוסות גאולה – תיקוני זוהר קמד, א

ה. ספרי ליקוטים מזוהר לפסח

ו. קבלת ראשונים

רמב”ן ובית מדרשו

הרמב”ן על סוד שם אלהים

הרמב”ן על סוד כור הברזל

 • מערכת אלוהות פרק י”ג ד”ה וכן ז’ ימים של פסח (וכלל הפרק)

ר יוסף ג’יקטילא

שערי אורה ושערי צדק

ים סוף היא השכינה ובה נטבעו מצרים

שערי אורה שער ראשון ד”ה ובקצה ים זה.

שערי צדק – השער הראשון ד”ה והמדה הזאת נקרא ים סוף

אני היא השכינה הנוקמת במצרים

שערי אורה שער א ד”ה ולפי שהמידה הזאת נוקמת

יציאת מצרים בכח מידת כה

שערי אורה – שער ראשון ד”ה והמידה הזאת היא המחדשת אותות

יציאת מצרים בסוד סמיכות גאולה לתפלה יחוד יסוד ומלכות

שערי אורה – שער שני ד”ה ולפעמים נקראת בתורה בלשון אות

שערי אורה – שער שני ד”ה ולפיכך דע שתמצא בתורה מצוות הרבה שיש בהן סימן חוק

יציאת מצרים על ידי כריתת הערלה מהברית

שערי צדק – השער השני ד”ה ואם תבין בסוד עיקרים

מלחמת הויה במצרים בנצח והוד 

שערי אורה – שער שלישי ורביעי ד”ה וענין המלחמות הוא בדרך זה

שערי צדק – השער השלישי ד”ה דע כי כשהש”י רוצה לעקור

יציאת מצרים בכח הבינה

שערי אורה – שער שמיני ד”ה דע כי בכל מקום שתמצא בתורה ספירת

שערי אורה – שער שמיני ד”ה וכבר הודענוך כי במידה הזאת יצאנו ממצרים

שערי צדק – השער השמיני ד”ה והמקום הזה נקרא גאולה

שערי צדק – השער השמיני ד”ה ודי כי מצרים

שערי צדק – השער התשיעי ד”ה ודע כי יה בכל מקום

שערי צדק – השער התשיעי ד”ה פרשה ראשונה קדש

יציאת מצרים כשלא היו ראוים בכח רחמי הכתר

שערי אורה – שער עשירי ד”ה ואחר שמסרנו בידך

שערי צדק – השער העשירי ד”ה תדע כשששלח הש”י משה

סוד הלל פסח סוכות וחנוכה. – שערי אורה שער שמיני

פירוש הגדה של פסח

דפוס ראשון ויניציה שמהעם ספר הנפש החכמה לר”מ דלאון באזל שס”ח | עם פירוש הגר”א ור’ יוסף יעבץ לבוב תקסז | עם כמה פירושים ורשה תרלז

נדפס מחדש בתוך הגדה של פסח תורה שלמה, עמ’ קיא – קכ. ובדפוס חדש עם ביאור הגר”א, ירושלים תשפ”א.

ובעריכה עם מ”מ וציונים ע”י הרב נח גדליה קזצ’קוב, חלק א במאסף ישורון כד עמ’ כו והלאה, חלק ב’ ישורון חלק כ”ו עמ’ סב והלאה

ונדפס עוד על שם הרשב”א בני ברק תש”כ עם הוספות, וכן בהגדה של פסח דברי סופרים, והייחוס טעות כמ”ש כאן ובמבוא במהדורת ישורון.

ר’ משה די לאון

 • ספר הרמון שער חלק הרביעי ענין הפסח (מהדורת גרוס עמ’ סח – עמ’ עג)
 • נפש החכמה סודות וטעמי המצוות סוד הפסח (מהדורת גרוס ח”א עמ’ רמא – רעג)

ז. קבלת אחרונים

ר’ מאיר אבן גבאי

טעם שיציאת מצרים יסוד התורה –

סודות חג הפסח – תולעת יעקב סתרי חג הפסח.

ר’ שלמה אלקבץ

ברית הלוי. וראה שם היטב. שהוא מקור לכמה וכמה דרושים יסודיים שהרחיבו בהם הבאים אחריו.

רמ”ק

 • פרדס רמונים שער י”א
 • ספר גירושין אות פ”ד (טעם שנאסר חמץ שבעת ימים בלבד שהוא שבוע המלכות בסדר ספה”ע ובה נוגעים הדינים)

אריז”ל

[נעתק מר’ צבי]

 • שער הכוונות דרושי הפסח בדגש על דרוש א’, דרוש ג’, דרוש ו-יציאת מצרים וסדר ליל פסח.
 • דרוש יב’ על שביעי של פסח.
 • שער המצוות פרשת ראה-מצות זכירת יציאת מצרים
 • שער הפסוקים פרשת שמות-דרוש גלות מצרים וגאולתה (הדרוש הראשון בפרשה; אפשר ללמוד בדילוגים לפי העניין. הוא דרוש דומה בעיקרו לדרוש א’ מדרושי הפסח, אבל יש בו הרבה תוספות ושינויים ובפרט בעניין הדעת)

רמח”ל

 [נעתק מר’ צבי]

 • דרך ה’ חלק ד פרק ד אות ט-זכירת יציאת מצרים.
 • דרך ה’ חלק ד’ פרק ח’ אות א’-בעניין חמץ ומצה.
 • מאמר החכמה-סדר ליל פסח.
 • שיר לליל פסח עם ביאור-מבריאת אדם הראשון ועד יציאת מצרים (די נדיר, צריך לחפש אבל חשוב מאוד)