מקורות לימוד לחג הפסח: זוהר וקבלה

תוכן עניינים

[בעבודה, לא הושלם]

זוהר

זוהר לפסח מתוך חטיבות הזוהר על המועדים

 • פרשת תצוה קפא, ב “אמר רבי שמעון קוב”ה לא נסי” עד קפג, ב “רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוי אזלי” | אור יקר תצוה סימן ב
 • פרשת אמור צה, א “ובחודש הראשון בארבעה עשר יום לחדש” עד צו, א “וביום הביכורים” | אור יקר אמור סימן ו
 • פרשת פנחס רמט, א “ובחודש  הראשון וגו’ עד רנג, א “וביום הביכורים” | אור יקר פנחס סימן יז – יט

חמץ ומצה – זוהר

 • המצה תחילת ידיעת ישראל באלהות – ויצא קנז, א “רבי חייא ורבי יוסי הוי אזלי בארחא” עד קנז, ב “פתח רבי יוסי” | אור יקר ויצא סימן י עמ’ רט
 • יציאת ישראל מרשות ע”ז חמץ וכניסה לרשות מצה וסוד בפסח על התבואה – ויחי רכו, ב
 • לחם מן השמים ולחם מן הארץ – בשלח סא, ב. תצוה קפג, א
 • חמץ ומחמצת בדכר ונוק’ דסט”א – פנחס רנא, ב
 • הבדל חמץ ומצה באות ה”א ואות ח’ – פנחס רנב, א גער חית קנה
 • הטעם שחמץ אסור שבעת ימים בלבד – בא מ, א. תצוה קפג, א

חמץ ומצה – רעיא מהימנא ותיקוני זוהר

ארבע כוסות

 • אמור צה, ב אמר רבי יוסי הני ארבע כסי וגו’ עד צה, ב רבי יהודה שאל לרבי אבא.
 • זוהר חדש כי תשא עד, ב (בר אילן)
 • כנגד ארבע גאולות בארבע פינות – רעיא מהימנא פנחס רנב, א
 • ונחזה בך בארבע כוסות גאולה – תיקוני זוהר קמד, א

רעיא מהימנא על מצוות חג הפסח

 • פקודא כ”ה מצוות ביעור חמץ – בא מ, א | אור יקר
 • פקודא כ”ו מצוות סיפור יציאת מצרים – בא מ, א – מ, ב | אור יקר
 • פקודא כ”ז לאכול מצה בפסח – בא מ, ב | אור יקר
 • פקודא כ”ח לשחוט פסח בין הערבים בי”ד בניסן – בא מא, א
 • פקודא כ”ט בבית אחד יאכל – בא מא, ב
 • שחיטת הפסח בזמנו – בהעלותך קנב, ב | אור יקר רע”מ א סימן יא (עמ’ רז)

ספרי ליקוטים מזוהר לפסח

קבלת ראשונים

רמב”ן ובית מדרשו

 • מערכת אלוהות פרק י”ג ד”ה וכן ז’ ימים של פסח (וכלל הפרק)

ר יוסף ג’יקטילא

ר’ משה די לאון

 • ספר הרמון שער חלק הרביעי ענין הפסח (מהדורת גרוס עמ’ סח – עמ’ עג)
 • נפש החכמה סודות וטעמי המצוות סוד הפסח (מהדורת גרוס ח”א עמ’ רמא – רעג)

רמ”ק

 • פרדס רמונים שער י”א

אריז”ל

[נעתק מר’ צבי]

 • שער הכוונות דרושי הפסח בדגש על דרוש א’, דרוש ג’, דרוש ו-יציאת מצרים וסדר ליל פסח.
 • דרוש יב’ על שביעי של פסח.
 • שער המצוות פרשת ראה-מצות זכירת יציאת מצרים
 • שער הפסוקים פרשת שמות-דרוש גלות מצרים וגאולתה (הדרוש הראשון בפרשה; אפשר ללמוד בדילוגים לפי העניין. הוא דרוש דומה בעיקרו לדרוש א’ מדרושי הפסח, אבל יש בו הרבה תוספות ושינויים ובפרט בעניין הדעת)

רמח”ל

 [נעתק מר’ צבי]

 • דרך ה’ חלק ד פרק ד אות ט-זכירת יציאת מצרים.
 • דרך ה’ חלק ד’ פרק ח’ אות א’-בעניין חמץ ומצה.
 • מאמר החכמה-סדר ליל פסח.
 • שיר לליל פסח עם ביאור-מבריאת אדם הראשון ועד יציאת מצרים (די נדיר, צריך לחפש אבל חשוב מאוד)

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card