מקורות לימוד לחג הפסח: מקרא

תוכן עניינים

מיסוד ידי”נ הרה”ג ר’ צבי שליט”א

אי”ה הוספות יבואו לפי דרכי

מקרא

תורה

רקע

 • מי הוא מצרים: בראשית י’, ו’. | בראשית י, י”ג.
 • שבחי ארץ מצרים: בראשית י”ג, י’.

האבות וארץ מצרים

 • ירידת אברהם אבינו למצרים: בראשית פרק יב פסוק י’ – פרק י”ג פסוק א’
  • מעשה אבות סימן לבנים – רמב”ן בראשית פרק יב
 • הגר המצרית ובנה ישמעאל: בראשית פרק ט”ז פסוק א’  | בראשית פרק כ”א פסוק ט’ ‘ | בראשית פרק כא פסוק כ”א
 • אי ירידת יצחק אבינו למצרים: בראשית פרק כ”ו פסוק א’ – ה’
 • ירידת יוסף למצרים : בראשית פרק ל”ז פסוק כ”ה | בראשית פרק ל”ז פסוק כ”ח | בראשית פרק ל”ט פסוק א’
 • ירידת יעקב למצרים והבטחת הקב”ה : בראשית פרק מ”ו פסוק א’ – ז’

הבטחות יציאת מצרים לאבות

 • ההבטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים: בראשית פרק ט”ו
 • ירידת יעקב למצרים והבטחת הקב”ה : בראשית פרק מ”ו פסוק א’ – ז’
  צוואת יוסף והבטחת פקד יפקד : בראשית פרק נ’ פסוק כ”ד – כ”ה

 

—–

 • שמות פרק א-פרק טו כל גלות וגאולת מצרים עד אחרי קריעת ים סוף.
 • ויקרא פרק כג-מועד פסח וספירת העומר.
 • במדבר פרק ט-פסח מדבר ופסח שני.
 • במדבר פרק כח-קרבנות מוסף של פסח.
 • דברים ו, כ-כה-שאלת הבנים.
 • דברים טז- פסח בירושלים.
 • דברים כו, א-יא-מקרא ביכורים.

נביאים

 • יהושע ה-פסח בכניסה לארץ.
 • מלכים ב פרק כג-פסח יאשיהו.
 • יחזקאל טז-לידת ישראל במצרים.
 • יחזקאל כ-יציאת מצרים למען שמו.
 • עזרא ו-פסח שבי הגולה.

כתובים

 • דברי הימים ב ל-פסח חזקיהו.
 • דברי הימים ב לה-פסח יאשיהו.
 • תהילים עח-סיפור תהילות ה’.
 • תהילים קה-עלילות ונפלאות ה’ מיעקב ובניו עד הכניסה לארץ.
 • תהילים קו-גבורות ה’ מגאולת מצרים עד היישוב בארץ.

חז”ל

 • הגדה של פסח
 • מכילתא דר’ ישמעאל-מסכתא דפסחא ומסכתא דויהי ומסכתא דשירה.
 • מכילתא דרשב”י-פרק ג-פרק טו.
 • (לימוד משניות, תוספתא וב’ התלמודים מסכת פסחים, בפרט פרק ערבי פסחים ובפרט סדר הלילה המקביל להגדה)

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card