מקורות לימוד לחודש אלול – זוהר וקבלה

תוכן עניינים

זוהר

כללות חודש אלול

י”ב צירופי הויה בי”ב חדשים

 • הקדמת התיקונים דף ט, ב סדר י”ב צירופי הוי”ה (בי”ב חדשים).
 • פרדס שער כ”א פרק ט”ז
 • קהלת יעקב ערך י”ב חדשים

סדר חודשי דין ורחמים וחודש אלול שנאבדה מהס”א

תשובה ורצון בחודש אלול

ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים דא ירחא דאלול

 • זוהר חדש כי תצא (מרגליות נח, ב. מתוק מדבש עמ’ תרנג – תרנח)
 • ועי’ ספר הליקוטים פרשת כי תצא ד”ה אי נמי ביען על פסוק זה.

האותיות הגדולות במצח האדם מסתלקים מאלול ועד ו’ בחשון כדי שיחזור בתשובה

 • תוספת הזוהר חלק ב דף רעה, א, זוהר חדש יתרו (מרגליות לו, ב מתוק מדבש רמו)

מנהג לימוד תיקוני זוהר בחודש אלול

 • ראה מקורות המנהג ורמזים אליו בזוהר בהקדמת מתוק מדבש לתיקוני זוהר.
 • וראה שפתיחת תיקוני זוהר במאמר שנדפס בזוהר חדש פרשת כי תבוא משמע שבימים אלה נדרש.

אריז”ל

סוד החדשים בחדשי השנה ואלול

 • שער הכוונות ראש השנה דרוש א
 • נהר שלום מז, ב
 • שאר המקורות שצוינו כאן
 • קהלת יעקב ערך אלול

סליחות בחודש אלול

 • שער הכוונות ראש השנה הקדמה

רמזי חודש אלול

 • בפסוק אנה לידו ושמתי לך –שער הפסוקים פרשת משפטים
 • אני לדודי ודודי לי -שער הפסוקים שיר השירים

ייחודים לחודש אלול

 • יחוד הנותן בים דרך ותענית יומיים בתחילת חודש אלול – שער רוח הקודש יחוד ט”ז. ונזכר פרי עץ חיים שער ראש השנה הקדמה.
 • יחוד הדיקנא שעיקרו לחודש אלול – שער רוח הקודש יחוד י”ז

רמ”ק

סוד אני לדודי ודודי לי אלול ביסוד תשרי במלכות

 אור יקר חלק טו רעיא מהימנא עמ’ קפב