מקורות לימוד לחנוכה – זוהר וקבלה

תוכן עניינים

זוהר

(וציונים למפרשים והשוואות)

גוף הזוהר מסודר

חנוכה ופורים בקומת המועדים

 • אלה מועדי הויה – תיקוני זוהר חדש מרגליות דף צ”ג טור ג’. מתוק מדבש דף נח, ב , ובדפוסים אחרים דף קי”ג. אור יקר תיקוני זוהר חלק א סימן א – ג.
 • מצויין אליו שער הכוונות סוף דרוש חנוכה בשם ‘תיקוני זוהר כתיבת יד’.

חנוכה בהוד של עשרה מיני נגינה

 • תמינאה בהודאה – תיקוני זוהר תיקון י”ג. מרגליות דף כח, ב – כט, א. אור יקר תיקוני זוהר חלק ד’ תיקון י”ב בבא מציעא שער ב’ סימן ו’.

מצוות הדלקת נר חנוכה

 • כי כל ביתה לבוש שנים חנוכה ומזוזה – זוהר פרשת ויחי חלק א’ דף רלח עמוד ב, אור יקר ויחי סימן ט”ז.

ארבע מלכויות ומלכות יון

 • רמז ארבע מלכיות בפסוק פרה אדומה ואשר אין בה מום הוא יון– זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי דף רלז עמוד א
 • רמז ארבע מלכיות במרכבת יחזקאל ונוגה הוא יון –  זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו דף סג עמוד ב

מלחמות החשמונאים

 • והנה עלה זית טרף בפיה –  זוהר חדש מרגליות ד, כ”ג טור ג’, בדפוסים אחרים דף לט עמוד ב.
 • מלחמות מלכות יון במצב ימי בית שני – פרשת שמות חלק ב דף ט עמוד ב.
 • קטרוג הערלה בבית שני ושמירת הכהנים – היכלות פקודי דף רנח עמוד א.
 • סוד מכב”י – תיקוני זוהר חדש מרגליות דף צה טור ג. אור יקר תיקוני זוהר חלק א שער א סימן י”ג

ותקע כף ירך יעקב

(ענין זה נתקשר אל חנוכה בדרוש האריז”ל המובא בפרי עץ חיים שקישר ענין שמואל המובא בזוהר בראשית אל החשמונאים).

 • פרשת וישלח חלק א דף קסו, א “רבי אלעזר אמר” (וע”ע דף קעא, א וקעז, ב ושאר הרחבת הדרושים סביב זה בפרשת וישלח)
 • פרשת בראשית חלק א דף כא עמוד ב
 • פרדס רמונים שער י”ז שער ירך יעקב ועי’ פלח הרימון שם
 • אילימה מעין החמישי תמר ד (ציין רמ”ע וצריך לחפש במהדורה החדשה)
 • שער מאמרי רשב”י בראשית דף כ”א (ויש עוד מקומות רבים בדרושי האריז”ל על פגם ההוד והנצח)

סוד יחוד הנר

 • מאן דבעי למנדע רזא דיחודא יסתכל בשלהובא – זוהר חלק א דף נ עמוד ב’.
 • יחוד השלהבת לאריז”ל – ספר הליקוטים שיר השירים וסודר בסידורי רש”ש לחנוכה

סוד המנורה

 

ליקוטים וציונים

שולחן ערוך הזוהר הלכות חנוכה

אוצר הזוהר פריש ערך חנוכה

קבלת ראשונים

שערי אורה שער ח’ ד”ה אבל שמונת ימי חנוכה

אור זרוע לרבי דוד בן יהודה החסיד דף נז עמוד א פירוש תפילות חנוכה

שושן סודות אות תק”ו ענין נר שבת ונר חנוכה

כד הקמח ערך נר חנוכה (אינו ממש קבלה)

בית יוסף

מגיד מישרים פרשת מקץ סוד החשמונאים וחנוכה

מגיד מישרים פרשת ויקהל ימי החנוכה לא יהיו נבטלים

רמ”ק

סדר עמידת חנוכה בקומת המועדים

(רמ”ק סידר את כללות המועדים עם חנוכה ופורים פעמים רבות ושורש כולם מתיקוני זוהר חדש למעלה עיי”ש באור יקר, אציין מקורות כלליים והמיוחד בהם)

 • פסח חסד סוכות גבורה שבועות ת”ת חנוכה ופורים נצח והוד ראש חדש יסוד, שמיני עצרת מלכות, יום כיפור בינה – סידור תפלה למשה וביום שמחתכם, אור יקר תיקוני זוהר ו’ עמ’ רצ, תיקוני זוהר חלק ה עמ’ י”ט, אמור סימן ,
 • סוכות יסוד ראש השנה גבורה חנוכה נצח פורים הוד  – הקדמת שיעור קומה עמ’ נד, שיעור קומה ערך זמן, תיקוני זוהר חלק ו’ עמ’ רפ”ט.
 • חנוכה בנצח ופורים בהוד או להיפך וסוד יין ושמן – אור יקר תיקוני זוהר חלק א עמ’ יב
 • חנוכה ופורים נקודת חיריק ושורוק – תיקוני זוהר חלק ה עמ’ י”ט.
 • ג’ רגלים הם עליונים וחנוכה פורים ר”ח תחתונים – פרשת אמור עמ’ קל”ט
 • המלכות עושה את כל המועדים ע”י ספירות הללו – אור יקר חלק ח’ עמ’ נד.
 • זיווג תקופת טבת בפני נשר ושם חנוכה ופורים – אור יקר חלק ח’ עמ’ ס”ד
 • חנוכה ופורים בנצח והוד – תיקוני זוהר חלק ה’ עמק מ
 • יחוד חנוכה ופורים בנצח והוד –  תיקוני זוהר אור יקר חלק ו’ עמ’ ר”צ.

סודות ענייני חנוכה

מעלין בקודש ואין מורידין ופרי החג – תיקוני זוהר חלק ב’ עמ’ קפ”ד.

שתכלה רגל מן השוק – אור יקר שלח סימן א

אריז”ל

כל כתבי האריז”ל לחנוכה לוקטו וסודרו יפה בספר כתבי האריז”ל המבואר חנוכה הוצאת פתחו של היכל.

מפרשים

קהלת יעקב ערך חנוכה (יש שם תוספות חשובות בשם הרבי מלובלין והמגיד מקוזניץ בסוד חנוך מט”ט)

רמח”ל – דרך ה’ חלק ד’ פרק ח’ אות ג ענין חנוכה ופורים

טור ברקת הלכות חנוכה (דרושים יפים מאד על דרך הזוהר והאר”י)

קיצור הכוונות ענין חנוכה