(א) מקורות לימוד לחנוכה: מקרא

תוכן עניינים

שורשים: מקורות האורה, המקדש, ישראל, וחנוכה

“חנוכת שמים וארץ” – מעשה בראשית

(א) בריאת האור – בראשית א, א – ה.

(ב) בריאת המאורות – בראשית א, יד – יט.

(ג) חנוכת שמים וארץ (שבת) – בראשית ב, א – ג.

“אורה לעולם” – עלה זית טרף בפיה

(א) צהר תעשה לתיבה – בראשית ו, טז.

(ב) ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה – בראשית ח, יא.

(ג) עוד כל ימי הארץ וכו’ קיץ וחורף וגו’ יום ולילה – בראשית ח, כב.

“יצב גבולות עמים – שורש יון וישראל”

(א) שלשת בני נח – בראשית ה, לב. בראשית ו, י.

(ב) סיפור ויתגל נח מעשי וברכות שלשת בניו – בראשית ט,  יח – כז

(ג) בני יפת.. ויון.. בני יון.. – בראשית י, ב – ה.

חנוכות הבית

חנוכת המשכן על ידי משה

(א) מצוות ימי המילואים בפרשת תצוה, שמות פרק כ”ט.

(ב) סיפור הקמת המשכן בסוף פרשת פקודי, שמות פרק מ’.

(ג) סיפור קיום המילואים בפרשת צו, ויקרא פרק ח’.

(ד) סיפור סוף המילואים, הקמת המשכן והתגלות כבוד ה’ עליו בפרשת שמיני, ויקרא פרק ט’.

(ה) ‘ויהי ביום כלות משה’, קרבנות הנשיאים, בפרשת נשא, במדבר פרק ז’.  – קריאת התורה לחנוכה.

[חנוכת משכן שילה]

“ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וישכנו שם את אהל מועד – יהושע יח, א

ויכלו לנחול את הארץ.. ויכלו מחלק את הארץ – יהושע יט, מט. יהושע יט, נא

חנוכת בית ראשון על ידי שלמה

חנוכת בית המקדש של שלמה – מלכים א, פרק ח.

“נרות שלמה” – הפטרת שבת שניה של חנוכה (ומתחילים מלכים א פרק ז פסוק מ ‘ויעש חירם’).

דברי הימים ב, פרק ה – פרק ז.

חנוכת חזקיהו

דברי הימים ב כט.

חנוכת בית שני

נבואת חגי על יסוד היכל ה’ מיום כ”ד בכסלו – חגי פרק ב פסוק י’ – פסוק כ”ג.

יסוד היכל ה’ של זרובבל ויהושע– עזרא פרק ג פסוק י – י”ג

קרבנות החנוכה  – עזרא פרק ו פסוק ט”ז – י”ח

חנוכת חומת ירושלים של נחמיה – נחמיה פרק י”ב,  פסוק כ”ז – מג

חנוכת בית שלישי

יחזקאל פרק מ”ג פסוק י”ח – כ”ז

המנורה

תורה

(א) מצוות נדבת שמן למעשה המשכן בתחילת פרשת תרומה, שמות פרק כ”ה פסוק ו’.

(ב) מצוות מעשה המנורה בפרשת תרומה, שמות פרק כ”ה פסוק ל”א – ל”ח.

(ג)  מצוות הדלקת המנורה בפרשת תצוה, שמות פרק כ”ז פסוק כ’ – כ”א.

(ד) נדבת שמן למעשה המשכן בציווי משה לישראל, בפרשת ויקהל, שמות פרק ל”ה פסוק ח’, שם פסוק י”ג

(ה) הבאת השמן על ידי הנשיאים, שם פסוק כ”ח.

(ו) מעשה המנורה על ידי בצלאל בפרשת ויקהל, שמות פרק ל”ז פסוק י”ז – כ”ד.

(ז) הבאת המנורה הטהורה אל משה בפרשת פקודי, שמות פרק ל”ט פסוק ל”ז.

(ח) מצוות הדלקת המנורה בפרשת אמור, ויקרא פרק כ”ד פסוק א – ד’.

(ט) משא המנורה ומסעו – במדבר פרק ד’ פסוק ט’ – י’

(י) מצוות הדלקת המנורה בפרשת בהעלותך, במדבר פרק ח’ פסוק א – ד’. – המשך קריאת התורה לחנוכה למנהגנו.

נביאים וכתובים

מנורות שעשה שלמה – מלכים א פרק ז, פסוק מ”ט. דברי הימים ב פרק ד’ פסוק ז’, פסוק כ’.

המנורות בתוכנית דוד – דברי הימים א פרק כ”ח, פסוק ט”ו.

שבי המנורה עם כלי המקדש – ירמיהו פרק נ”ב פסוק י”ט.

בית יהודה עובדים במקדש עם המנורה ולא אנשי ירבעם  – דברי הימים ב פרק י”ג פסוק י”א.

נבואות המנורה של זכריה – זכריה פרק ב פסוק י”ד עד פרק ד פסוק ז’ – “נרות זכריה” – הפטרת שבת ראשונה של חנוכה. [זה לפי סדר ההפטרה, אך עיקר נבואת הנרות כל פרק ג ופרק ד]

נבואות ורמזים על מלחמות החשמונאים

רמזים ונבואות בתורה

(א)  מעשה שמעון ולוי בפרשת דינה בפרשת וישלח, בראשית פרק ל”ד. (מדרש לחנוכה, פיוט לשבת חנוכה, עי’ קדושת לוי)

(ב) ברכות יעקב ללוי בפרשת וזאת הברכה, מחץ מתנים קמיו וגו’, דברים פרק ל”ג פסוק י”א (רש”י שם, רס”ג)

נביאים וכתובים

נבואת זכריה על ניצחון החשמונאים “ועוררתי בניך ציון על בניך יון” – זכריה פרק ט פסוק עד פסוק טז

נבואות המנורה של זכריה – זכריה פרק ב פסוק י”ד עד פרק ד פסוק ז’ – “נרות זכריה” – הפטרת שבת ראשונה של חנוכה. [זה לפי סדר ההפטרה, אך עיקר נבואת הנרות כל פרק ג ופרק ד]

חזיונות דניאל

(א) חלום הצלם ופתרונו על ארבעת המלכויות – דניאל פרק ב

(ב) חזון ארבעת החיות ופתרונו על ארבעת המלכויות – דניאל פרק ז

(ג) חזון האיל וצעיר העיזים ופתרונו על מלכי יון – דניאל פרק ח

(ד) חזון ונבואת מלכי יון עד עת קץ – דניאל פרק י’, דניאל פרק י”א. דניאל פרק י”ב.

מזמורים ותפילות לחנוכת הבית

תפילת משה וברכת אהרן להשכנת השכינה – ויקרא ט, כב – כג.

תפילת שלמה לחנוכת הבית – מלכים א פרק ח’, פסוק י”ב – נ”ג. דברי הימים ב ו, י”ד – מ”ב

מזמור שיר חנוכת הבית – תהלים פרק ל’.

מקורות על שורשי חנוכה במקרא

(א) על יסוד חנוכה בנרות זכריה – דרשות חתם סופר חלק א’ עמ’ ס”ח (ד”ה ברמב”ם. וכן בעוד מקומות שם הזכיר ליסוד זה ואפשר למצוא ע”י חיפוש במפתח)

(ב) על יסוד חנוכה בנבואת חגי – מור וקציעה סימן תר”ע, מאמרו של יואל בן נון – יום יסוד היכל ה’

(ג) היסטוריה ומקורות לחנוכה במקרא – תורה. קום ( במיוחד ראו: אבני הבנין המקראיים של חנוכה. אמירת מזמור שיר חנוכת הבית בחנוכה בזמן המקדש על נבואות חנוכה בספר דניאל – תורה. קום)