214. פאנג נישט אן פון פריש! זוהר שמות תשפ”א

תוכן עניינים

נישט פארשטיין אלעס = תהו ובהו.

פארשטיין וואס מען פארשטייט יא און נישט דורך מסדר זיין די וועלט = חכמה.

וויאזוי קען א מענטש פארשטיין אלעס? ארוכה מארץ מידה וגו’

מען פאלט קיינמאלנישט און מען דארף זיך נישט צוריק אויפהייבען.