בראשית כ – אבימלך ושרה

תוכן עניינים

פרשת וירא

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית כ - אבימלך ושרה
/