נח זה ינחמנו

תוכן עניינים

פרשת נח היתה ראויה להתחיל מלידת נח או לפחות מפרשת ויהי כי החל האדם לרוב כדעת מחלק הפרקים. והחלטת מסדר הפרשיות להתחיל אלה תולדות נח לא מובנת לפי הענין כמו בעוד הרבה פרשיות אחרות. כנראה ביקשו להתחיל את הפרשה עם המצוה לבנות תיבה ולא עם הסיפור המוזר על בני האלהים ובנות האדם שנדחה לסוף פרשת בראשית במקום שאף אחד לא יגיע בעיונו…

אז למדנו מעט היום לגבי זה ינחמנו.

כבר במדרש שאלו שאין מדרש השם של המקרא מתאים לשם שהיה לו להיקרא נחמן או שיהיה המדרש זה ינחנו. (ואגב רואים שכבר במדרש מכנה לפירושי השמות שבמקרא “מדרש”) ונחלקו שם ר’ יוחנן וריש לקיש כיצד לתרץ. כי קשה שלכאורה נח מלשון מנוחה ושורש נחמה הוא עם מ’.

ובאמת שהרבה מדרשי שמות במקרא סובלים מהקושי הזה לדוגמא שמואל כי מה’ שאלתיו. ואב”ע עונה באמת תירוץ כללי ‘כי העברים שומרים הענין ולא המילה’. ובאמת כאשר חושבים על התפתחות השפה זה ייתכן כי הרבה מילים משתנים ונוסף או נחסר אות במילה ואולי בזמן נח היו אומרים על נחמה נח בלי מ או בזמן שמואל היו אומרים על שאלה שמאלה ורק בזמן שנכתב כבר לא היה המילה ככה אז נשאר השם והפירוש פחות מתאים. או אפשר גם להיפך שהמ’ היה משמש ללשון רבים בכלל אז זה ינחמנו הוא כמו בלשון שלנו זה ינחנו.

ולגבי פירוש המדרש עצמו. בוודאי מעשינו ועצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה’ מדבר על הפסוק באדם ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה. אבל צריך להבין מה פירוש עצבון ואיך נח יעזור לזה. וראה במה שהבאנו אצל הרמבן כמה פירושים יש לשורש עצב. ועכ”פ ברור בקללת אדם שאין עצבון מלשון עצבות שלנו אלא מלשון עמל, וכך מתרגם אונקלוס בקללה בעצבון בעמל. ואצל נח מתרגם מליאות. ואם כן אפשר שבאמת נגד עצב ועמל הוא מנוחה ושפיר פירושו של שם נח הוא המנוחה, ומה שכתוב זה ינחמנו אין ר”ל שזהו מדרש השם נח, אלא שם נח פשוט שעניינו מנוחה, אלא שפירשו מה המנוחה שנח יביא, שיתנחמו מעצבון ידינו בקללת ה’. ונחמה מלשון חזרה כפירוש רש”י שהוא הפשטות.

ולמה יחשוב למך שנח ינחם אותם? לפי המדרשים הוא נבואה. ולפי הפשטנים הוא תפלה, או שבאמת היה לו שם אחר וניתן לו שם נח אחר שראו שהוא מנחם. רשב”ם עשה חשבון יפה שנח הוא הילד הראשון שנולד אחר מיתת אדם (אם מתעלמים מכל הבנים ובנות שלא זכו להירשם בפרשה…) ולפיכך חשבו שכיון שמת אדם יתפטרו מן הקללה שלו. אפשר לומר נח היה הנכד הראשון שהיה ראוי להיקרא על שם אדם אבל בסוף נקרא נח כי הוא האדם החדש שממנו יוצא כל העולם.. (באמת כבר היה לאדם נכד אנוש שנקרא על שמו כי אנוש היינו אדם).

רואים שהנחת למך היה שקללת אדם אינו דבר שבהכרח יסבלו ממנו תמיד אלא אפשר למצוא לזה תיקון אולי תשובה. ולפי זה אפשר ללמוד גם על שאר קללות אדם וחוה (ולא כמו איזה טיפשים שמתנגדים למשככי כאבים בלידה כי כתוב בספר בראשית..)

איזה נחמה או מנוחה הביא נח באמת? תמיד חשבתי שהפשט הוא על הצלתם ממי המבול. אבל זה קשה כי המבול לא קשור לכאורה לקללת אדם ובוודאי הפסוק מרפרנס את זה. לכן רש”י מפרש שתיקן כלי מחרישה ואין לזה רמז במקרא. אולי הוא סתם שבהמשך הזמן מצאו יותר תחבולות להקל עבודת השדה והיה מתאים לאחל שימצאו יותר מנוחה.

חשבתי אולי אחר המבול היו הזרעים גדלים ביתר קלות בגלל שהמבול בלל את האדמה, והא ראיה שפתאום נהנה נח מעלה זית טרף בפיה והגפן שנטע גדל מהר.

ועוד פירוש שאולי זה על היין שגילה נח ככתוב ויין ישמח לבב אנוש שהוא נגד בעצבון תאכלנה וכנ”ל.

נח הוא הראשון שהשתמש בטכנולוגיה להתגבר על אסונות הטבע. אחר כך דור הפלגה הלכו רחוק מדאי עם זה. וחוזר חלילה.

האמת אני לא חושב שהיה בכלל בעיה עם הדור הפלגה.

זה המשך לגירוש מגן עדן. ה לא רוצה תחרות עם בני אדם. פן ישלח ידו. ועתה לא יבצר מהם.

לא כתוב בכלל שזה היה עונש.

מעניין. נח בנה תיבה שנוסעת. דור הפלגה זה בערך אותו דבר רק במקום קבוע.

אני גם רוצה להתנגד לכל התורות שממעטים את נח. הוא הציל את העולם בחכמתו אני לא חושב שזה יפה לחפש את החסרונות שלו. זה עצמו היה החטא של חם ..

נח נשא אחות תובל קין שהיה אבי לוטש נחושת. ותיקן כלי מחרישה. זה לא פרויקט נפרד מן התיבה.

היה קצת prepper כזה הוא הבין שיש איזה בעיה עם המים ובנה תיבה. כולם צחקו עליו כמו שצוחקים עכשיו על מי שיאסוף לו מים למשל כי אולי המים יפסיקו לזרום בברז. בסוף נח צדק.

גם הנטיעת כרם משמע שזה חלק מהפרופיל שלו. נח איש האדמה. הוא עסק כל הזמן כיצד לשפר את החיים בחקלאות עם כל מיני פטנטים. הפטנט הכי מוצלח שלו היה גילוי הכח המשמח של יין.

נח לא אשם בזה שהשתכר כי עד אז לא ידעו שיין משכר. סיפור הזה גילה את זה ואחר שקם מיינו התחיל לדעת להשתמש בזה לעתות שמחה ולא להגזים.

ידידי ר הערשי פירש שזה ינחמנו מעצבון ידינו הולך על זה.כי עצבון ידינו זה בעצבון תאכלנה. עד אז אכלו רק לחם בשביל לשרוד נח גילה שאפשר גם לשתות יין בשביל ליהנות.

אז יש קשר בין טכנולוגיה לפנאי

וזה כבר פרט שצריך לפתח יותר. יש שני חלקים בציבלזציה לחם ויין שמסמלים עבודה ופנאי ולא ברור איזה יותר חשוב..

נח המציא את הפנאי