מקורות לענין קרח על פי קבלה

תוכן עניינים

א. מחלוקת חסד וגבורה והכרעת התפארת ומיאון קרח בזה.

סוד מחלוקת לשם שמים הוא מחלוקת החסד והגבורה שמשה שהוא שמים התפארת ממצע ביניהם, וקרח ביקש לקחת צד אחד שהוא הגבורה מבלי הכרעת משה ולפיכך נאמר בו הבדלו כפי שנאמר ויבדל בין האור ובין החושך.

 • זוהר בראשית יז, א (והובא ברקאנטי פרשת קרח עיין סיכומו ופירושו. וכן בחייט על מערכת אלהות פרק י”ג. ביאורו על דרך האר”י בספר זוהר הרקיע שם ובספר הליקוטים פרשת קרח ד”ה עוד ענין מחלוקת קרח).
 • זוהר קרח קעו, א (וכלל הפרשה סובב על נקודה זו)
 • תיקוני זוהר תיקון ל דף עד, א.
 • ספר הפליאה ד”ה את הרי כאן כל האותיות תחלתן
 • פרדס רמונים שער ט’ פרק ב’. (ומובא גם שער כ”ה פרק ז)
 • קהלת יעקב ערך קרח פירוש ב’ וג’.

ב. קרח קיצץ בנטיעות לקחת מלכות בלא ז”א

 • עי’ רמב”ן בענין הקטורת
 • זוהר קרח קעו, ב בסוד אנשי שם.
 • מאירת עינים פרשת קרח (מביא בשם מקובל וחולק על פירושו)

ג. מחלוקת קרח ומשה גלגול מחלוקת קין והבל

 • ספר הפליאה ד”ה ועתה ראה והבן במה דומין העליונים
 • ציוני על התורה פרשת קרח ד”ה מבטח בעושר רב.
 • שער הפסוקים פרשת קרח
 • שער הגלגולים הקדמה ל”ב, ל”ג, ל”ד, ל”ה, ל”ו. (ראה כל אריכות דרושיו)
 • קהלת יעקב ערך קרח פירוש א’.
 • של”ה פרשת קרח תורה אור.

ד. בקשת סתרי תורה שלא כסדר הראוי על ידי קרח ועדתו

 • מאירת עינים פרשת קרח
 • מפתח הספירות לרבי אברהם אבולעפיה פרשת קרח

ה. תיקון קרח ועדתו לעתיד לבא

 • שער הגלגולים הקדמה ל”ה
 • שער הפסוקים תהלים צ”ב
 • עמק המלך שער טז פרק לה.
 • רמ”ע מפאנו עשרה מאמרות אם כל חי חלק ג סימן לד

 

שלשה סוגיות בפרשת קרח בפשט וסוד