מקורות לימוד לצום גדליה

תוכן עניינים

מקרא

רצח גדליהו בן אחיקם: ירמיהו מא, מלכים ב כה, כג-כו

להבנת שלימות הענין יש ללמוד מן ירמיהו לח ועד ירמיהו מג

מדרש וכי גדליה הרגם – נדה סא, א

משנה ותלמוד

דרשת רבי עקיבא בזיהוי הצומות – צום השביעי שנהרג בו גדליה: תוספתא סוטה פרק ו הלכה י, ספרי ואתחנן פסקא לא, בבלי ראש השנה יח, ב, ירושלמי תענית כג, א,

“כיום שנהרג בו גדליה” כלשון נדר תענית – נדרים יב, א, שבועות כ, א

בתלתא בתשרי בטלה אדכרתא ויום הריגת גדליה – ראש השנה יט, א

מדרש

פסיקתא דרב כהנא דרשו – הפטרת צום גדליה דרשו

פוסקים

 • רמב”ם הלכות תעניות פרק ה’ הלכה ב’
 • טור או”ח תקמ”ט
  • ב”י ד”ה כתב רבינו ירוחם
  • ב”ח ד”ה צום השביעי
 • שו”ע או”ח תקמ”ט סעיף א
  • ט”ז בטור מביא (ואם נחשב נדחה)
 • טור או”ח ריש סימן תר”ב
 • שו”ע או”ח סימן תר”ב סעיף א בהגה

קבלה ומחשבה

קשר צום גדליה לר”ה ועשרת ימי תשובה

 • שער הכוונות לראש השנה דרוש ג’
 • מגיד מישרים לבית יוסף פרשת נצבים
 • מהר”ל נצח ישראל פרק ח