מקורות לימוד לשבת החודש

תוכן עניינים

מקורות כלליים לארבע פרשיות

מקרא

תורה

פרשת החודש הזה לכם – קריאת שבת החודש: שמות יב, א – כ

להבין פרשה זו בהקשר פרשיות מצוות הפסח – ראה מקורות לימוד לחג הפסח מן המקרא

נביאים

הפטרת שבת החודש – “בראשון באחד לחודש : יחזקאל פרק מה – מו

מדרש

פסיקתא דרב כהנא ה’ – החודש הזה לכם

פסיקתא רבתי ט”ו – החודש הזה לכם

לקט מדרשים לשבת החודש – מחלקי המים

תלמוד

בדין היה שתקדים החודש לפרה – ירושלמי מגילה ג, ד.

בין פרה להחודש אין מפסיקים בדומה לארבע כוסות שאין מפסיקים בין שלישי לרביעי  – ירושלמי מגילה ג, ד.

פיוט

יוצר לשבת החודש

מוסף לשבת החודש

זוהר וקבלה

סוד חודש ניסן לעומת חודש תשרי

  • חודש ניסן וחודש תשרי: זוהר תצוה קפו, א “פתח ואמר החודש הזה לכם ראש חדשים” עד “תא חזי מיומא עילאה הוו”.  | אור יקר תצוה סימן ג’ עמ’ קסז.
  • לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהוא מידת המלכות: זוהר בא לט, ב “אמר רבי יצחק”
    • פירוש האריז”ל: שער הכוונות ראש השנה דרוש א’. שער מאמרי חז”ל ד”ה מאמר במדרש תנחומא | שער המאמרים מה ששמעתי מזולתי עמ’ ר”י. קהלת יעקב ערך ניסן
  • סוד בניסן נגאלו וכו’: רעיא מהימנא משפטים קכ, ב. פנחס רמט, א. תיקוני זוהר פא, ב

סוד הנשמות בחודש ניסן

  • התגברות השטן בחודש ניסן: זוהר פקודי רמ, ב | אור יקר פקודי סוף סימן י’
  • נשמות הצדיקים נראים בימי ניסן וימי תשרי: זוהר בלק קפו, א | אור יקר בלק סימן י’.
  • ניסן זמן כניסת נשמות הצדיקים מצומח לחי  – זוהר בלק קצו, א | אור יקר בלק סימן י”ד  | שער הגלגולים הקדמה כ”ב

חסידות

בני יששכר ניסן מאמר ב’ שבת החודש