מקורות לימוד לעשרה בטבת

תוכן עניינים

מקורות אלה הם למה שמתייחד בו עשרה בטבת, לארבעה צומות באופן כללי עיין בינתיים כאן

מקרא

סיפור מצור נבוכדנצר על ירושלים בעשרה בטבת

 • מלכים ב’ כה, א  – ז
 • ירמיהו נ”ב,  ד – יא

(שתי מקורות אלה הם נוסחאות שונות של אותם פסוקים, נוסחת ספר ירמיהו יותר מפורטת מעט)

 • ירמיהו ל”ט, א – ז

נבואת יחזקאל על המצור בעשרה בטבת

 • “כתב לך את שם היום הזה” –  יחזקאל כ”ד
 • הגעת הבשורה על הכאת העיר בה’ טבת ואישור נבואת יחזקאל – יחזקאל ל”ג, כ”א – כ”ב

צום העשירי

 • זכריה ח’, י”ח – י”ט

משנה ותלמוד

מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעון אם צום העשירי הוא בחמישה או בעשרה בטבת

 • ראש השנה יח עמוד ב
 • ירושלמי תענית דף כג עמוד ב
 • ספרי דברים פרשה לא
 • ילקוט שמעוני זכריה רמז תקע”ג

הלכה

 • רמב”ם הלכות תעניות פרק ה הלכה
 • טור ושולחן ערוך אורח חיים תקמ”ט
 • עשרה בטבת היה דוחה שבת – בית יוסף אורח חיים סימן תק”נ בשם אבודרהם.
 • ביאור הגר”ח מבריסק בזה

מדרש

ישראל היו ראוים לגלות בחורף והקב”ה הטיב להם שהמתין עד הקיץ – מדרש תנחומא פרשת תזריע סימן ט’.

קבלה

סוד הדין בחודשי תמוז אב וטבת

 • זוהר פרשת שמות חלק ב יב, א א – ותצפנהו שלשה ירחים שהם תמוז אב טבת
 • זוהר פרשת יתרו חלק ב עח, ב ז – התחלקות יעקב ועשו בחדשים
 • זוהר חדש, מדרש הנעלם על איכה, פג | ימי הרעה הם חודשי תמוז אב טבת שבט

ביאור האריז”ל:

ביום שגבר הדין הוא מתעורר כל שנה

עמק המלך שער ט”ז פרק י”ז

[בענין זה צל”ע במה ליקטתי במאמרי בין המצרים שיש סתירות אם ההתעוררות בזמני השנה הוא גם לצד רע]

רמז יום תשעה באב בגיד הנשה

 • זוהר פרשת וישלח חלק א קע, ב ה [ אור יקר פרשת וישלח שער ז’ סימן ג’]

ביאור האריז”ל:

  • פרי עץ חיים שער חג השבועות.

הרמז בגיד הנשה לשאר התעניות

  • ראה שלה”ק מסכת תענית פרק תורה אור שביאר בזה.
  • עקידת יצחק שער כ”ו עיי”ש – והוא שהרחיב הרמז לשאר תעניות.
  • מעולפת ספירים לר’ שלמה אלגזי יום חמישי אות ל”ו
  • וראה רמ”ק באור יקר שם שאין ממש ברמז זה.

תענית שלשה ימים רצופים ארבעה פעמים בשנה כולל לפני עשרה בטבת

 • כל בו הלכות תעניות

שער הכוונות ראש השנה תחילת דרוש א’

סוד ד’ תעניות בד’ מוחין דקטנות

 • היכל הברכה בראשית פסוק לאתת ולמועדים וימים ושנים

מחשבה אגדה וחסידות

 • מהר”ל ספר נצח ישראל פרק ח’ ד”ה ולדעת רבי עקיבא, וגבורות ה’ פרק מ”ו. (בטבת קר מדי ובתמוז חם מדי ולכן הם מועדי פורענות לישראל שהם מאוזנים. ואילו המועדים שלנו הם בניסן ותשרי.)
 • עי’ מהרש”א ראש השנה לא עמוד ב על המאמר ששה חדשים נתעכבה שכינה (ובספר אור גדליהו דרוש לעשרה בטבת מבוסס על זה)
 • בני יששכר כסלו טבת מאמר י”ד
 • פרי צדיק יש דרושים לעשרה בטבת.
 • דרשות חתם סופר לח’ טבת
 • יערות דבש חלק ט דרוש ב’ לט’ טבת

ילקוטים מועילים

ספר צום העשירי – כולל ענייני עשרה בטבת עם לקט פסוקים השייכים למצור ודרשות אחרונים על עשרה בטבת

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card