מקורות כלליים לארבע פרשיות

תוכן עניינים

[היה ראוי להקדים לכל זה מקורות על קריאת התורה ולימודה בכלל, שד’ פרשיות הם פרט בזה]

משנה

תלמוד

  • תלמוד בבלי מגילה  כ”ט סוף ע”א – ל’ ע”א
  • תלמוד ירושלמי מגילה פרק ג’ הלכה ד’, כ”ה ע”ב

פוסקים

קבלה

ארבע פרשיות בד’ אותיות השם – קדושת לוי פרשת כי תשא ד”ה או יבואר

ד’ פרשיות בסוד שקלם המירם וצרפם וחדשם – קדושת לוי פרשת שקלים.

ד’ פרשיות בסדר ההשתלשלות – אוהב ישראל לארבע פרשיות

סיכומים

הלכה

אגדה