235. לערנען איז א פריינטליכע שמועס נישט קיין אינטעראגיישין – זוהר שלח תשפא

תוכן עניינים