226. ווען דו מאכסט די וועלט וואלטסטו אויך געמאכט א 'יצר הרע'. – זוהר לשביעי של פסח

תוכן עניינים