מקורות כלליים לארבע פרשיות

תוכן עניינים

משנה

תלמוד

פוסקים

קבלה

ארבע פרשיות בד' אותיות השם – קדושת לוי פרשת כי תשא ד"ה או יבואר

ד' פרשיות בסוד שקלם המירם וצרפם וחדשם – קדושת לוי פרשת שקלים.

ד' פרשיות בסדר ההשתלשלות – אוהב ישראל לארבע פרשיות

סיכומים

הלכה

אגדה