מקורות לימוד לעשרה בטבת

תוכן עניינים

מקרא

מצור נבוכדנצר על ירושלים מיום עשרה בטבת

מלכים ב פרק כה פסוק א  – ז

ירמיהו פרק נב פסוק ד – יא

(שני מקורות אלה הם נוסחאות שונות של אותם פסוקים, נוסחת ספר ירמיהו יותר מפורטת מעט)

ירמיהו פרק לט פסוק א – ז

נבואת יחזקאל על המצור 

 יחזקאל פרק כ"ד

בשורת הכאת העיר בה' טבת

יחזקאל פרק לג פסוק כא – כב

צום העשירי

זכריה פרק ח פסוק יח-יט

מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעון אם צום העשירי הוא בחמישה או בעשרה בטבת

ראש השנה יח עמוד ב

ירושלמי תענית דף כג עמוד ב

ספרי דברים פרשה לא

הלכה

רמבם 

הלכות תענית פרק ה

טור ושולחן ערוך

אורח חיים תקמט

עשרה בטבת בשבת – בית יוסף אורח חיים תקן

אגדה

מהרל נצח ישראל פרק ח

(המהרל מסביר שבטבת קר מדי ובתמוז חם מדי ולכן הם מועדי פורענות לישראל שהם מאוזנים. המועדים שלנו הם בניסן ותשרי..)

ראה מהרשא ראש השנה לא עמוד ב על המאמר ששה חדשים נתעכבה שכינה

פרי צדיק יש דרושים לעשרה בטבת.

דרשות חתם סופר