מסכת ברכות פרק א משנה ג – תנוחת קריאת שמע

תוכן עניינים

משנה ג’ – תנוחת קריאת שמע

בית שמאי: בערב יטה ובבוקר יעמוד, שנאמר בשכבך ובקומך.

בית הלל: קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך. ובשכבך היינו בשעה ששוכבים.

אמר רבי טרפון:

באתי בדרך והטיתי כדברי בית שמאי

אמרו לו: כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל.

משנה ג’ – גמרא

ביאור המחלוקת שבמשנה (על ידי השלמת טיעוני הצד שלא הוזכר במשנה)

בית שמאי אומרים.. ובית הלל אומרים

  1. ביאור סברות ב”ש וב”ה (מה עונים ב”ש לטענת ב”ה דבשכבך זמן שכיבה? א”כ יאמר בבקר ובערב. ומה עונים לראייתם מבלכתך בדרך? לפטור חתן. ב”ה מסכימים לזה ולומדים שניהם).
    • גדר העוסק במצוה וחתן – כיצד משמע דחתן פטור? שבת דידך ודרך דידך. כונס אלמנה אינו טריד. טירדא דרשות אינו פטור. אבל פטור מכל המצות חוץ מן התפילין. שלוחי מצוה פטורים.

גדר קביעת הלכה כב”ה

אמר ר’ טרפון…אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב”ה

  1. ברייתא: מעשה ברבי ישמעאל ור’ אלעזר בן עזריה. ר’ ישמעאל זקף לק”ש ור’ אלעזר היטה. (ר’ ישמעאל: עשיתי כדברי ב”ה, ולא עוד אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה)
  2. מידת הכרעת הלכה כב”ה (רב יחזקאל: עשה כדברי א’ מהם עשה.
    רב יוסף: עשה כדברי ב”ש לא עשה ולא כלום (ראיה ממסכת סוכה).
    ר נחמן בר יצחק: עשה כדברי ב”ש חייב מיתה).