ברכות פרק א משנה ה – הזכרת יציאת מצרים בלילה – ובימות המשיח

תוכן עניינים

משנה ה’ – הזכרת יציאת מצרים בלילה

מזכירין יציאת מצרים בלילות.

ר’ אלער בן עזריה: לא זכיתי עד שדרשה בן זומא מריבוי כל ימי חייך.

חכמים: כל להביא ימות המשיח.

משנה ה’ – גמרא

  1. תשובת ראב”ע לטענת חכמים: אין מזכירים יציא”מ לימות המשיח. חכמים: לא שתעקר אלא שתהיה טפלה. צרות אחרונות משכחות את הראשונות.
    1 עוד דברים שלא נעקרו אלא נטפלו – לא יקרא שמך יעקב. אברם הוא אברהם – לארם ולכל העולם. לא יקרא לאברהם אברם. שרי מותר דאהדריה קרא. יעקב מותר דאהדריה קרא. הנביא אומר אברם שמסדר מאי דהוה מעיקרא.