ברכות פרק א משנה ד – ברכות קריאת שמע

תוכן עניינים

משנה ד’ – ברכות קריאת שמע

ברכות קריאת שמע

בבקר: שתים לפניה ואחת לאחריה

בערב: שתים לפניה ושתים לאחריה

שיעור הברכות

אחת ארוכה ואחת קצרה.

המחליף בשיעור הברכות

מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, ולהיפך.

מקום שאמרו לחתום אינו ראשי שלא לחתום, ולהיפך.

משנה ד – גמרא

בשחר מברך שתים לפניה

 1. מה הם ? ראשונה יוצר אור (למה בורא רע משמיטים ולא בורא חושך? להזכיר מידת לילה ביום. ומידת יום בלילה – גולל חושך מפני אור).
 2. שניה – אהבה רבה או אהבת עולם.
  • ברכות התורה – ברכת אהבה רבה פוטרת מלברך ברכת התורה.
   על מה מברכים ברכת התורה? (רב הונא: למקרא ולא למדרש. ר’ אלעזר: למקרא ומדרש ולא למשנה. ר’ יוחנן: אף למשנה ולא לתלמוד. רבא: אף לתלמוד).
   נוסח הברכה (לעסוק בדברי תורה. והערב. אשר בחר בנו. כולהו)
 3. סדר הברכות בבית המקדש – מהו ברכה אחת? אהבה רבה או יוצר אור (ברכות מעכבות זו את זו, סדר ברכות מעכבות זו את זו).
  • למה במדינה לא קבעו עשרת הדברות – מפני תרעומת המינים.
  • נוסח ברכה אחת למשמר היוצא

מקום שאמרו לחתום וכו’.

 1. מי שפתח על דעת ברכה אחת וסיים באחרת (פתח בשהכל יצא שעל הכל יוצא בשהכל. בברכות קריאת שמע הכל אחר החתימה. הזכיר מידת יום בלילה ולכן התכוון על שניהם. פתח בלחם וסיים בתמרי יצא דתמרי נמי מיזן זייני)
 2. רבה בר חיננא סבא משמיה דרב – 1. לא אמר אמת ויציב אמת ואמונה לא יצא. 2. כורע בברוך וזוקף בשם (מפני שמי נחת. רב ששת כחיזרא וכחיויא) 3. כל השנה האל הקדוש בעשי”ת המלך הקדוש (ר’ אלעזר – גם האל הקדוש בעשית. רב יוסף האל הקדוש רבה המלך הקדוש. הלכה כרבה) 4. כל שאפשר לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש חוטא (רבא: בת”ח צריך שיחלה עצמו). 5. העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עוונתיו (ציבור. שאול אל שמואל.)
 3. טעם תקנת פרשיות אלה דווקא בקריאת שמע. (למעלה 3.1 למה לא עשרת הדברות). פרשת בלק (אל מוציאם. כרע שכב. כל פסוקא דלא פסקיה משה) לא משום טורח הציבור. פרשת ציצית כן משום שיש בה 5 דברים.