140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע”ב עד קד ע”א

תוכן עניינים

לימוד הזוהר לדעת הדברים בשורשם ולא כעמי הארצים

  • המתנות בזכות משה אהרן ומרים כלומר יש להם עבודה פנימית שעל ידי זה שורה
  • חזרת כל שלשת המתנות בזכות משה שהוא הדעת הפנימית לתפארת הכולל חסד אהרן וגבורה מרים
  • מי שיש לו דעת יכול להחזיר כל מיני בחינות על ידי התורה הכוללת הכל
  • ענין החסד דאזיל עם כולהו יומין שאהבה אינה מתגשמת לרע כמו היראה
  • סיום הענין שהופסק בהקלטה: ולכן על ידי העבודה של אהבה כאברהם ואהרן שורים ענני הכבוד, וזה שמסיים הזוהר שצריך לתת חלק לעניים שזהו חלק השכינה בראש ומי שאינו נותן חלק זה וודאי לא שורים עליו ענני הכבוד.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

http://paypal.me/iyunlemachshava