אכפת

תוכן עניינים

פעם אחת אמר , אילו היה העולם יודע כמה לא אכפת לי כלל לא היו רודפים אותי כלל.

ואף על פי כן, רודפים הם שיהיה איכפת לי.

ואף על פי כן, אכפת לי מכל פירור ופירור בעולם כאילו הוא חלק ליבי ממש.

ואמר, שזה בחינת מה שנאמר “איהו תפיס בכולהו עלמין ולית מאן דתפיס היה”.

(שיחות כחשכה כאורה)