זמן קדוש הוא זמן קרוב יותר לאל בסדר סיבתי – קדושת הזמנים אידיש 12

השיעור הוקדש על ידי ידידינו מגבאי השיעור הרב יואל רובין שליט”א ישלם ה’ שכרו ותהי משכורתו שלימה מעם ה’.