שופטים תש”ע

תוכן עניינים

שופטים ושוטרים וגו’

ענין המשפטים עי’ רמב’ן ריש פר’ עקב כי בידוע שהתורה לא תתקיים אצל כל הכלל אלא ע’י המשפט לענוש החוטאים והיינו שיש כאן כוונה עמוקה מאד איך לתקן את הכלל כולו עד הפרט האחרון כי ההכרח שיימצאו יחידים שיצאו מגדר התורה וגם זה בכוונה עמוקה מאת יוצר הכל שא’א לבארה אבל עכ’פ כן הוא בהכרח וכמו שיוכיח החוש אבל סוכ’ס א’א שיצא שום פרט מתכלית הכוונה העליונה ובפרט הכוונה שרצה השי’ת לפעול בכלל’י וע’ז בא ענין המשפט שבא במכוון להכליל את החוטא בתוך גדר התורה ובכך שיש תורה שלימה בדין ומשפט החוטאים תראה בהדיא שאין החטא נופל מכוונת התורה [וצל’ד שכ’ז נמצא גם בפרט כמובן שאין צדיק בארץ כו’ והעצה הוא שישפוט א’ע ואז נכללין כל מעשיו  בגדר כוונת הבריאה וז’ע ההכנה לדין דר’ה ששייך מצדינו שנשפוט א’ע שעי’ז הוא עלית השכינה היראה לשרשה ואם יש דין למטה אין דין למעלה ועי’ז זוכין לאור הגנוז ה’ אורי בר’ה כמ’ש בלקו’מ סי’ ט’ו והאור הגנוז כאן היינו ראשית מחשבת הבריאה הכוללת גם מעשי הרשעים]

וז’ע החיוב למנות דיינים בכל עיר ועיר בארץ ישראל אע’פ שאין שם שום דין

 ובזה ניכנס להבין שני צדדים שיש בענין השופטים כי מצד א’ כ’ כי המשפט לאלקים הוא שאינו מוסרה לשום א’ ואין אנו מצווים אפי’ על והלכת בדרכיו בענין זה כ’ש המהר’ל ומצד ב’ הרי זה נמסר ביותר לבנ’י שהם יושבים והוא עומד שם וכפי שהב’ד למטה מסכימים כן נפעל למע’ וי’ל כי באמת ענין זה שאין שום דבר יוצא מכלל כוונת הבריאה הו’ע נעלה מאד שאינו שייך אלא להשי’ת בעצמו שהוא העוסק בתיקונים אלו ולנו בד’כ אסור להשתמש בזה אבל ענין זה בעצמו הוא חיותנו ותקוותינו העמוקה ביותר והוא עצם בחירתינו כעם הנבחר והצדיקים מנהיגי ישראל שעומדים על סוד הכלל’י הם העומדים בסוד הזה והם השופטים את ישראל

ואיתא ה’ אוהב משפט ואוהב ישראל נצחי רחימו דבנוי לרחימו דמשפט היינו כי המשפט גופא נפעל ע’י האהבת ישראל שהוא שרש הראשון שאנו רשאין לצייר בבריאה ולכן מסר המשפט לישראל וזהו האור הרשון אור החסד ולכן אין ההליכה בדרכיו כולל קו הדין כי אנחנו צ’ל מרכבה לפנימיות כוונת ה’ שהוא כולו חסד ולא לחיצוניות ההנהגה שהוא דיני אלקים

ועכשיו בעוה’ר נפל המשפט מאד ואין שופטי ישראל יכולים להנהיג אותנו בפנימיות הזה ואין מינוי שופטים נוהג בזה’ז מה’ת כלל כי אין לנו סמוכים והיינו שלשפוט את ישראל לא די לדעת את התורה אלא צריכין לקבל הכח הנמסר מידי משה לידע שרש נשמות ישראל מה הם ואנחנו מתחננים השיבה שופטינו כבראשונה היינו כראשית מחשבת הבריאה להמתיק הש’ך דינים לעמוד על פנימיות הכוונה לתקן כלל’י עד הפרט האחרון