מקורות לימוד – חמשה עשר באב

תוכן עניינים

מקרא

חג בנות בכרמי שילה מימים ימימה

 • חג ה’ בשילה ומחול הבנות (יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל)- שופטים כא, יט – כב
 • בנות ישראל הולכות לתנות את בת יפתח – שופטים יא, לו – מ

מקורות שנדרשו על ביטול חג הבנות בחורבן

 • בתולותיה נוגות – איכה א, ד (ובתרגום ורש”י שם)

מאמרים בהשערת המקורות הנזכרים

חז”ל

לא היו ימים טובים לישראל וכו’ – מנהגי וטעמי החג

 • משנה תענית ד, ח
 • תלמוד בבלי מסכת תענית ל, ב  – מסכת תענית לא, א
 • תלמוד ירושלמי תענית כו, א   – ירושלמי תענית כו, ב
 • מדרש איכה רבה, פתיחתא לג

מועדי קרבן העצים

מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיף וגו’ – הוספה בלימוד התורה מט”ו באב

 • תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא קכא, ב
 • תלמוד בבלי מסכת תענית לא, א
 • מדרש איכה רבה, פתיחתא לג

מאמרים וביאורים בדברי חז”ל

קבלה

סוד חמשה עשר באב בסדר קומת המועדים

סוד לא היו ימים טובים לישראל וכו’

הנהגת שמחה

דרוש

ראשונים

אחרונים

 • יערות דבש חלק שני דרוש ד’

פיוט

חסידות

המגיד ממעזריטש ותלמידיו

פשיסחא

חב”ד

ברסלב

 • ליקוטי הלכות או”ח – ברכות הראיה וברכות פרטיות הלכה ה אות כ’.
 • ליקוטי הלכות אה”ע – הלכות גטין הלכה ג אות כ”ג.

מחקרים

(מאמרים על חמשה עשר באב – רמב”י)

מחקרים במקורות חז”ל

אנציקלופדיות וליקוטים

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card