מקורות לימוד – חמשה עשר באב

תוכן עניינים

מקרא

חג בנות בכרמי שילה מימים ימימה

 • חג ה’ בשילה ומחול הבנות (יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל)- שופטים כא, יט – כב
 • בנות ישראל הולכות לתנות את בת יפתח – שופטים יא, לו – מ

מקורות שנדרשו על ביטול חג הבנות בחורבן

 • בתולותיה נוגות – איכה א, ד (ובתרגום ורש”י שם)

מאמרים בהשערת המקורות הנזכרים

חז”ל

לא היו ימים טובים לישראל וכו’ – מנהגי וטעמי החג

 • משנה תענית ד, ח
 • תלמוד בבלי מסכת תענית ל, ב  – מסכת תענית לא, א
 • תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא קכא, א – קכא, ב
 • תלמוד ירושלמי תענית כו, א   – ירושלמי תענית כו, ב
 • מדרש איכה רבה, פתיחתא לג

מועדי קרבן העצים

מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיף וגו’ – הוספה בלימוד התורה מט”ו באב

 • תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא קכא, ב
 • תלמוד בבלי מסכת תענית לא, א
 • מדרש איכה רבה, פתיחתא לג

מאמרים וביאורים בדברי חז”ל

קבלה

סוד חמשה עשר באב בסדר קומת המועדים

סוד לא היו ימים טובים לישראל וכו’

הנהגת שמחה

לימוד התורה

 • פירוש לשון תקבריה אימיה – רקאנטי פרשת יתרו ד”ה ובספר הבהיר. החייט על מערכת אלוהות פרק שלישי.
 • עי’ ראשית חכמה שער הקדושה פרק ז שבגמרא משמע שיש לקום מטו באב אבל בזוהר שיש ללמוד כל לילה מימות השנה.

ראשונים

 • עי’ לשון הרמב”ם בפירוש המשנה סוף תענית “ואז בטח לבם והבינו שכבר בא הרצון ונגמר החרון ונסתלק מהם”.

הנהגת שמחה

אחרונים

 • יערות דבש חלק שני דרוש ד’
 • מטה משה ענין ט”ו באב אות תשע”ו (ריבוי לימוד התורה שצריכה שמחה ולכן משחזר הדיבור יש ללמוד בנבואה)

פיוט

חסידות

המגיד ממעזריטש ותלמידיו

פשיסחא

חב”ד

ברסלב

 • ליקוטי הלכות או”ח – ברכות הראיה וברכות פרטיות הלכה ה אות כ’.
 • ליקוטי הלכות אה”ע – הלכות גטין הלכה ג אות כ”ג.

מחקרים

(מאמרים על חמשה עשר באב – רמב”י)

מחקרים במקורות חז”ל

אנציקלופדיות וליקוטים