מקורות לימוד לראש השנה

תוכן עניינים

מאת ידידי הרה”ג ר’ צבי שליט”א
עם הדגשות והדרכות שלו.
הוספות ועריכות שלי יבואו בהמשך

מקרא

מצוות ראש השנה

 • ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות
 • במדבר פרק כט, א-ו; פרשת המוספים
 • עזרא פרק ג; נחמיה פרק ז, עב,  נחמיה פרק ח; תיקון החודש השביעי בעליית עזרא ונחמיה
 • תהלים פרק מז; מלוכת ה’ והשופר
 • תהלים פרק פא; זיכרון ומשפט
 • תהלים פרק פט; סדרי עולם
 • תהלים פרק צה-צט; מלוכת ומשפט ה’
 • ישעיהו פרק ד, ב-ו; תיקון חגי תשרי

ראש השנה – מעבר השנה בתשרי

לשון ‘ראש השנה’ – יחזקאל מ, א (‘בראש השנה בעשור לחודש’)

מדרש

פסיקתא דרב כהנא פסקא כ”ג בחודש השביעי | ויקרא רבה פרשה כ”ט (הוא אותו מדרש)

פסיקתא רבתי ל”ח, ל”ט, מ, מ”א, מ”ב, מ”ג (לציין נושאיהם)

אריז”ל

 • שער הכוונות דרושי ראש השנה
 • דרושי א-ד; עניין ראש השנה
 • (דרוש ד’ מגורי האר”י)
 • דרושי ה’-ו’, כוונות התפילה
  (בחצי השני של דרוש ו’ יש ביאור התפילה והתוספות של תפילות ראש השנה על הסדר)
 • דרושי ז-ט, כוונות השופר והתקיעות
 • (דרוש ט מגורי האר”י, אך הוא יסודי וחשוב ביותר)
  הרוצה להרחיב בדרושי האר”י ילמד גם בפרי עץ חיים.

רמח”ל

בכתבי רמח”ל יש ריבוי דברים אודות ראש השנה וכל ענייניו.
נציין לכל המקורות בעזרת ה’ תוך צמצום והדגשה לחלקים מיוחדים.

קיצור הכוונות

 • קיצור הכוונות ראש השנה; עמוד קד-קלז.
 • עניין ראש השנה; עמוד קד-קו.
 • תפילות ראש השנה:
 • ערבית ושחרית; עמוד קו-קכב.
 • מוסף ותקיעות של מוסף; עמוד קכט-קלד
 • מנחה; עמוד קלד-קלה.
 • עניין תקיעת שופר; עמוד קכב-קכט
 • תשליך; קלה.
חלקים מיוחדים
 • כלל עניין ראש השנה והדין; עמוד קד דיבור המתחיל הנה בראש השנה.
 • ג’ כוונות כלליות בשופר והתקיעות; דף קכב דיבור המתחיל ואחר קריאת התורה וכוו’.
 • כוונות ההוספות בברכה שלישית; מדיבור המתחיל ואומר אתה קדוש וכוו’; עמוד קיט-קכ.
 • כוונות ברכה אמצעית; עמוד קכ-קכא מדיבור המתחיל ואומר אתה בחרתנו.

מסכת ראש השנה

 • פרק ראשון-עניין ראש השנה
 • פרק שני-כוונות התפילה
 • פרק שלישי-כוונות השופר והתקיעות
 • פרק רביעי-סדר התקיעות; שאר סדר היום.
חלקים מיוחדים
 • פרק א משנה ב-ראש השנה, הנסירה והדין
 • פרק ג משנה א-ג כוונות בשופר והתקיעות

מחזור לראש השנה

הרמח”ל היה בעל תפילה בימים נוראים.
כתב כוונות ופירושים על גוף המחזור.
המחזור הובא לדפוס על ידי יוסף אביבי.
בשנים האחרונות עשו כל מיני מחברים ומלקטים ליקוטים מהמחזור.
הרבה מהכוונות והפירושים בקיצור הכוונות הם לקוחים מהמחזור.
אף הכוונות והפירושים במאמר החכמה בנויים על אותם יסודות.

מאמר החכמה לראש השנה

 • הוספות בקדושת השם-ברכה שלישית
 • עניין ספר החיים; סדרת ההוספות של זכרנו לחיים.
 • מלכויות זכרונות ושופרות
 • תשליך

דרך ה’

 • עניין השופר; חלק ד פרק ח אות ד
 • שתי הנהגות וחיבורם; חלק ב פרק ח אות א

ליקוטים

 • העברת דיני ז”א על ידי אריך; קלח פתחי חכמה, פתח צד.
 • סוד הדין והעברתו על ידי המצח; אדיר במרום עמוד רנט-רסא
 • הדין והנסירה; אדיר במרום עמוד סח-סט; מדיבור המתחיל ואמר למגזר
 • עיבור ויניקה, יצחק ויעקב, הדין והארתו על ידי השופר; אדיר במרום עמוד שמג-שדמ
 • עניין תיקון ראש השנה וחגי תשרי; פירוש התורה, פרשת כי תצא, כי תבנה בית חדש (אוצרות רמח”ל, עמוד קיט).