244. שפאצירען און רעדן מיט מלאכים – זוהר לחודש תשרי ב

המשך השיעור בזוהר הקדוש פרשת תצוה דף קפג עמוד ב

השתתפות

ווערט א חלק פון דער אקטיווער חבורה וואס האלט דער שיעור פאר בלויז $18 א חודש

חבורת הזוהר השבועי

פרקי השיעור

00:00 עלמות אהבוך – שותפות בתורה לשמה
06:47 בעסטע הכנה איז א שפאציר
08:54 א בריז אין דברי תורה
11:16 זיין נייגעריק און באמערקן
13:08 ווארף אוועק די צאמי
20:49 סבא וינוקא – וואס לערנט מען פון א זיידע
27:00 איך בין א לעכטיגער איד -דאס איז גענוג צו וויסען נישט זיין א יענטע
34:25 א מלאך האט נישט קיין נאמען
42:04 געגאנגען אין מדבר איינפלאנצן נייעס

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
244. שפאצירען און רעדן מיט מלאכים - זוהר לחודש תשרי ב
/