סוד המנהג שאין מתערבים בפסח

תוכן עניינים

סוד המנהג שלא לאכול אצל אחרים בפסח הוא שיש תרופות רוחניות שאין לשתף אותם עם הזולת ואינם יכולים להיפעל אלא בהתבודדות גמורה.
ומכל מקום אין זה אלא בתחילת העבודה כי בסופה דווקא מדרגת היחידה כוללת הכל ואינה מתבודדת ולפיכך נהגו בדווקא להתערב באחרון של פסח.