נר חנוכה מצווה חביבה

תוכן עניינים

מצוות נר חנוכה חביבה עד מאד. ואפילו אין לו מה יאכל וכו’. (רמב”ם חנוכה ד, יג)
כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן.
(=כשהיתה אהבתנו עזה, על חודה של חרב היינו שוכבים)
-בבלי סנהדרין ז, א