מקורות לימוד לל”ג בעומר

תוכן עניינים

[כמה עניינים שונים שיש ללמוד כל אחד בפני עצמו:

א. אבלות הספירה והפסקתו בל”ג בעומר. א.א. מקורות ענין זה. א.ב. [מהו ענין אבלות הספירה: א.א.ג תלמידי רבי עקיבא. א.א. מהו ענין מיתת תלמידי רבי עקיבא? לא נהגו כבוד. שמד. בר כוכבא.]

ב. חתם סופר – ירידת המן]

הלכה ומנהג

אנציקלופדיה תלמודית כרך ל”ה ערך ל”ג בעומר

דרוש ומחשבה

עי’ צרור המור ויקרא כג, טו (אמתת טעם איסור גילוח לפי שימי ספירה הם ימי הדין ול”ג ימים הם תוקף הדין חוץ משבתות, ורמז עד הג”ל הזה נראה דאינו מדבר על ל”ג בעומר אלא מפרש שכל ימי חול של הספירה הם לגב”ע)

מהר”לנתיבת עולם נתיב התורה פרק י”ב

של”ה –  מסכת פסחים מצה עשירה אות פ”ב

חתם סופרשו”ת חתם סופר יו”ד סימן רל”ג (שאסור לקבוע מועד חדש וקביעת מקום חוץ ירושלים וטעם לג בעומר על פי פשט התחלת ירידת המן ועל פי סוד)

קבלה

זוהר

  • מיום פסח שני יוצא כרוז – רעיא מהימנא מצות פסח שני, זוהר חלק ג קנב, ב ( אינו עוסק בפירוש בל”ג בעומר אבל הרבה ספרי חסידות קישרו הענין עי’ עבודת ישראל וזרע קודש להלן)

אריז”ל

חסידות

כללי

חב”ד

ברסלב

פשיסחא

סדרי לימוד שירה ותפלה

מקורות מחקרים – לפי עניינים

הפסקת אבלות הספירה בל”ג בעומר ופסקו תלמידי רבי עקיבא למות.

פטירת או שמחת רשב”י בל”ג בעומר

מירון והעליה לציון הרשב”י

על שירי השבח לרשב”י

שבחי רשב”י

אנציקלופדיות וליקוטים

ויקיפדיה – ל”ג בעומר

אספקלריא – ל”ג בעומר (מקור אחד בלבד)

אוצר המועדים ל”ג בעומר – עוז והדר

[תיקייה עם המקורות המלאים]