צום גדליה ועשרת ימי תשובה

תוכן עניינים

קשה מה ענין צום גדליה לעשרת ימי תשובה. ואפשר בכמה כיוונים.
א) לפי שיטת הרמב”ם שכל התעניות עניינם התעוררות לתשובה אם כן הוא צום גדליה הוא עשרת ימי תשובה.
ונראה לי מקור גדול לזה לגבי צום גדליה שכך מנהג ההפטרה להפטיר דרשו ה’ בהמצאו, שהוא לפי המנהג קדמון הפטרת צום גדליה בלבד ולא שאר תעניות ונחשב מסדר תרתי דתיובתא להיותה בעשרת ימי תשובה.
ב) לפי שעיקר דין הכללי של ראש השנה קשור וודאי לגלות וגאולה ומיתת גדליה הוא סיבת תכלית הגלות בבית ראשון. וזה פירוש הרמב”ם למאמר ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כחורבן בית אלהינו כי מיתת צדיק זה גרמה פיזור ישראל הסופי בבית ראשון ולכן הוא חשוב כחורבן הבית. וצמים אנחנו בכדי שישוב אותנו בגאולה ויקבץ נדחנו והוא בקשה אחת.
ג) האריז”ל פירש שיש דין בעשרת ימי תשובה ובב’ ימים ראשונים נמתק על ידי השופר ובשלישי שאין שופר הוא צום גדליה. ר”ל מתוך דין זה של ר”ה נהרג (וי”א שנהרג בר”ה עצמו), וגם מיתתו בעצמו המתיק דין זה כמו השופר, שמיתת צדיקים מכפרת. וגם הצום שאנחנו צמים הוא כענין השופר להמתיק הדין.
ואפשר לומר על דרך הרמז שבראש השנה עושים תשובה על החטאים אבל בצום גדליה צריך לעשות תשובה לא להיות צדיק הרבה שלכך נהרג גדליה לפי שהיה צדיק מדי ולא קיבל לשון הרע (עי’ מס”י פ”כ במשקל החסידות) ולכן הוא יום אחר ראש השנה.