(ב) מקורות לימוד לחנוכה: תנאים (משנה, תוספתא, מדרשי הלכה)

תוכן עניינים

חנוכה במשנה ותוספתא

זמן חנוכה וחגיגתו

א. הבאת ביכורים מחג ועד חנוכה – מסכת ביכורים פרק א משנה ו. ספרי דברים כי תבא פיסקא רצ”ז.

כי תכלה לעשר מקצה שלש שנים אינו בחנוכה לפי שאינו רגל – ספרי ראה פסקא ק”ט. ספרי כי תבא פיסקא ש”ב.

ב. יציאת שליחים בכסלו על החנוכה – משנה ראש השנה פרק א משנה ג.

הספד ותענית בחנוכה

ג. גזירת תענית בחנוכה – משנה תענית פרק ב משנה י.  תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ב הלכה ה

ד. נשים מענות בחנוכה – משנה מועד קטן פרק ג משנה ט

תורה ותפלה בחנוכה

ה. הפסקת סדר קריאת התורה לחנוכה – משנה מגילה פרק ג משנה ד. תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג הלכה ד

ו. קריאת התורה לחנוכה בתוך קריאת המועדות – משנה מגילה פרק ג משנה ה – ו

ז. קריאת ראש חודש של חנוכה – תוספתא מגילה (ליברמן) פרק ג הלכה ט.

ח. הזכרת חנוכה בתפלה – תוספתא ברכות (ליברמן) פרק ג הלכה י

ט. הלל בחנוכה – תוספתא סוכה (ליברמן) פרק ג הלכה ב.

הלכות נוספות

 י. היזק בנר חנוכה – משנה בבא קמא פרק ו משנה ו . תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו הלכה כח

גזירות היוונים וחידוש המקדש

א. אבני מזבח ששקצום מלכי יון – משנה מידות פרק א משנה ו

ב. י”ג פרצות שפרצו מלכי יון – משנה  מידות פרק ב משנה ג

ג. הושיבו מלכי יון פרדיסאות שלא יעלו לירושלים – תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ג הלכה ז – הלכה ח

אודות אי הזכרת חנוכה במשנה

מאמרים וסיכומים

דיונים