(ה) מקורות לימוד לחנוכה: סיפורי המאורעות

תוכן עניינים

משנה ותוספתא

א. אבני מזבח ששקצום מלכי יון – משנה מידות פרק א משנה ו

ב. י”ג פרצות שפרצו מלכי יון – משנה  מידות פרק ב משנה ג

ג. הושיבו מלכי יון פרדיסאות שלא יעלו לירושלים – תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ג הלכה ז – הלכה ח

תלמוד

נס חנוכה

מאי חנוכה – נס פך השמן – תלמוד בבלי שבת יא

החשמונאים

מדרשים

מגילת בני חשמונאי / מגילת אנטיוכוס

מדרשי חנוכה

מדרש מעשה חנוכה א

מדרש מעשה חנוכה ב

מקורות חיצונים

א. ספר מקבים א

ב. ספר מקבים ב.

ג. יוספוס פלביוס – קדמוניות היהודים.

ד.