209. זוהר וישלח – אלעס קאסט געלט און מצוות

תוכן עניינים

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגער שליט”א
לעילוי נשמת הרה”ג ר’ יעקב צבי בן דוד אריה זקס זצ”ל.

תוכן קצר

  • די תורה קען מען נישט פארקויפען אבער מען מוז עס קויפען.
  • יעקב איז גאר פארזיכערט און גאר פארלוירען פונקט ווי אונז.
  • אויף יעדער מצווה דארף מען צאלן מיט אנדערע מצוות און מען דארף רעכנען אויב עס איז א גוטע פרייז.
  • יעקב קען זיין אליינס און דער מלאך קען עם נישט אנרירען אבער אז ער דארף געלט קען מען דאס אנרירען.
×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card