212. הער שוין אויף טראכטן ווער איז גערעכט – זוהר ויגש

תוכן עניינים

הוקדש על ידי ידידי הרה”ג חריף ובקי ר’ יואל גאלדענבערג שליט”א
לזכות ולרפואת התינוק בן עטל בת רחל ריזל

ויגש אליו יהודה – קום אהער און לאמיר רעדן אויף אן אנדערע לעוועל.

ווער און וויאזוי באנוצט מען זיך מיט’ן שם אלהים.

א מלך איז ווער עס נעמט ערבות – נישט קיין חילוק ווער איז גערעכט וועט ער זעהן עס זאל געשעהן.

די שטארקייט פון מידת הרחמים וואס איז געבויט אויף דעם אז הקב”ה נעמט ערבות אויף די נעשה אדם.