208. די תורה וואס ארבעט ווען איך שלאף – זוהר ויצא חלק ב

תוכן עניינים

קבלה איז פשוטער ווי נגלה. זיך לערנען די פאר פשוט’ע רולס וויאזוי אלעס ארבעט. ווען מען שלאפט און די תורה ארבעט פאר דיר.