לשמע אוזן שמעתיך

תוכן עניינים

וירא אליו הויה. זהו שאמר הכתוב (איוב מב, ה) “לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראיתך”. אמר אברהם אבינו לפני הקב”ה, מימות אדם הראשון היו שומעים אותך, ( בראשית ג, ח) “וישמעו את קול הויה אלהים מתהלך בגן” , שמע אותך קין (בראשית ד, ט) “ויאמר הויה אל קין”, שמע אותך נח (בראשית ו’ יג) “ויאמר אלוהים לנח”, אף אני לשמע אזן שמעתיך כשהייתי בחוץ לארץ ( בראשית יב, א) “ויאמר השם אל אברם”. ומשבאתי לארץ מיד עיני ראתך, (שם ז) “וירא הויה אל אברם”.
“על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר”, מיד “ויבן שם מזבח להויה הנראה אליו”, “מזבח אדמה תעשה לי”, ומשנראית אלי שוב, “הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר”. ומשנעשה יצחק אפר אמרתי מעתה “הויה יראה אשר יאמר היום בהר הויה יראה”.
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card