137. זוהר פרשת וילך – דף רפג עמוד ב

  • הדרמה הגדולה של מיתת משה והעברת הכל ליהושע
  • ביאור ענני הכבוד בזכות אהרן – הכרת יומם יצוה ה’ חסדו
  • ביאור המן בזכות משה וגדר תורת משה מן השמים מול תורת יהושע ולחם מן הארץ
  • יש נספה בלא משפט
  • אין החמה שוקעת אלא להאיר ללבנה.

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
137. זוהר פרשת וילך - דף רפג עמוד ב
/