זוהר לראש השנה – ופירושי רמ”ק

תוכן עניינים

כללות דרושי המועדים בזוהר

ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל החגים בכל אחד מהמקומות האלה נמשכים זה מזה וסובבים על דרושים מקושרים כל אחד מהם כפי עניינו. כפי הנראה אלה הם המקומות העיקריים שבהם ישבו חכמי הזוהר ולמדו את סודות החגים. אציין לכללותם ובתוכם לענייני ראש השנה.
והם:

א. בפרשת אמור

 • מדף צג, א “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי י”י – ר’ יצחק פתח ויקרא אלהים לאור יום”, ועד דף קה, ב “ויצא בן אשה ישראלית” (ולא עד בכלל)
 • ענייני ראש השנה מדף צח, ב “בחודש השביעי באחד לחודש”, ועד דף קא, א ומסתיים “באורך נראה אור”. – אור יקר אמור סימן ט – י
 • בדפים אלה משולבים גם רעיא מהימנא על מצוות החגים, והשייך לראש השנה הוא מצוות תקיעת שופר בראש השנה בדף צח, ב – ק, ב.

ב. בפרשת תצוה

 • מדף קפא, ב “מתוך בני ישראל” (שזהו תחילת הענין למתבונן) ועד סוף הפרשה בדף קפז, ב. רובו דיאלוג מופלא של ר”ש עם אחד מפרושי מדברא שבא העירה לקרת החודש השביעי.
 • ענייני ראש השנה מדף קפג, ב “פתח ההוא סבא ואמר ובמדבר אשר ראית”, ועד דף קפו, ב “כתיב בסכת תשבו שבעת ימים”, ולא עד בכלל. (בדרושים הללו כמו בדרושים שבפרשת אמור משולבים ענייני ראש השנה ויום הכיפורים מאד עד שנבוכו המפרשים אם קטעים מסוימים הם על ר”ה או על יו”כ, וגם סוכות נמשך לזה כאן). – אור יקר תצוה סימן ג

ג. בפרשת פנחס

 • מדף ריד, ב “עד דהוי אזלי” ועד “פנחס בן אלעזר” – סוד סדר היחוד בחודש השביעי. – אור יקר פנחס סימן ג.
 • ומדף רלא, א “אמר רבי יהודה לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דראש השנה”, ועד דף רלג, ב “פתח ואמר רבי פנחס על זה” – אור יקר פנחס סימן י.
 • דף רלג, ב “[ובחבורא קדמאה] “אמר רבי אלעזר לאבוהי, ועד רלה, ב “וי לדרא דישתארון יתמין מינך” (ענין השופר באיברי האדם) – אור יקר פנחס סימן יא.
 • דף רמט, א “ובחודש הראשון וגו’ ” ועד סוף הפרשה בדף רנט, ב הם סודות כל המועדים על הסדר.
 • ענייני ראש השנה בדף רנג, ב “רבי שמעון פתח קרא ואמר שאו שערים ראשיכם”, ועד דף רנח, ב “ובחמשה עשר יום לחודש השביעי” – אור יקר פנחס סימן כ – כא.
פרשה זו נדפסה בבלבול עצום כי הוא מלא רעיא מהימנא הצטט ומגיב לדברי הזוהר ויש לקרוא כל חלק בפני עצמו ושוב להבין במה רע”מ מפרש או חולק. ובדפוסי מתוק מדבש והסולם הכל מבולבל, ועדיף הדפוסים הישנים שיש בהם לפעמים ר”מ בטור נפרד. ועדיפא מינייהו דפוס אור יקר הנדפס ללא רע”מ, וכן מהדורת דניאל מט המתוקן לפי כתבי יד והארמית נמצא ברשת.

רעיא מהימנא

 • כללות סדר המועדים לפי הספירות וראש השנה בגבורה – אור יקר רעיא מהימנא חלק א סימן ט – יא
 • מצוות תקיעת שופר – פרשת אמור דף צח, ב – ק, ב
 • השופר לפי האיברים ופרטיות כוונת התקיעות (ביחס לזוהר פנחס) – אור יקר רעיא מהימנא חלק ב סימן ד – ה
 • פרשת שופטים רעה, ב – אור יקר רעיא מהימנא סימן ג

פרשיות חשובות הנדרשות על ראש השנה

 • וה’ פקד את שרה – וירא קיג, א – “וה’ פקד את שרה רבי חייא פתח ויראני את יהושע הכהן הגדול – עד קטו, א “ויעש ה’ לשרה” – אור יקר וירא סימן יב
 • פרשת איוב בראש השנה – זוהר בא לב, ב עד לד, א “אמר רבי שמעון השתא אית לגלאה רזין”
 • אלישע והאשה השונמית וחבקוק בראש השנה – זוהר בשלח – אור יקר בשלח סימן א

דין ראש השנה ושלשה ספרים נפתחים

דין ראש השנה – היכלות פקודי היכלא רביעאה

פרשת תרומה – אור יקר תרומה סימן ט’

שופר

 • אזהרה לבעל תוקע ליטהר ולכוון – זוהר ויקרא יז, א “אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם” ועד יח, ב “ואם כל עדת ישראל”.  – אור יקר ויקרא סימן טו
 • צורך עשיית אתערותא דלתתא בשופא – בהעלותך קמט, א
 • כוונות תפלות ראש השנה

סוד ג’ ובכן בשם ע”ב

 • זוהר בשלח נב, א – אור יקר בשלח סימן ו’ עמ’ לז
 • תיקוני זוהר חדש פז, א

פרדס רמונים

סוד עשרה מלכויות זכרונות שופרות בעשר ספירות – שער ב’ פרק ה

סוד עשרת ימי תשובה – שער י”ג פרק ב’

קובץ מדברי רמ”ק לראש השנה

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card