זוהר לראש השנה – ופירושי רמ”ק

תוכן עניינים

כללות דרושי המועדים בזוהר

ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל החגים בכל אחד מהמקומות האלה נמשכים זה מזה וסובבים על דרושים מקושרים כל אחד מהם כפי עניינו. כפי הנראה אלה הם המקומות העיקריים שבהם ישבו חכמי הזוהר ולמדו את סודות החגים. אציין לכללותם ובתוכם לענייני ראש השנה.
והם:

א. בפרשת אמור

 • מדף צג, א “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי י”י – ר’ יצחק פתח ויקרא אלהים לאור יום”, ועד דף קה, ב “ויצא בן אשה ישראלית” (ולא עד בכלל)
 • ענייני ראש השנה מדף צח, ב “בחודש השביעי באחד לחודש”, ועד דף קא, א ומסתיים “באורך נראה אור”. – אור יקר אמור סימן ט – י
 • בדפים אלה משולבים גם רעיא מהימנא על מצוות החגים, והשייך לראש השנה הוא מצוות תקיעת שופר בראש השנה בדף צח, ב – ק, ב.

ב. בפרשת תצוה

 • מדף קפא, ב “מתוך בני ישראל” (שזהו תחילת הענין למתבונן) ועד סוף הפרשה בדף קפז, ב. רובו דיאלוג מופלא של ר”ש עם אחד מפרושי מדברא שבא העירה לקרת החודש השביעי.
 • ענייני ראש השנה מדף קפג, ב “פתח ההוא סבא ואמר ובמדבר אשר ראית”, ועד דף קפו, ב “כתיב בסכת תשבו שבעת ימים”, ולא עד בכלל. (בדרושים הללו כמו בדרושים שבפרשת אמור משולבים ענייני ראש השנה ויום הכיפורים מאד עד שנבוכו המפרשים אם קטעים מסוימים הם על ר”ה או על יו”כ, וגם סוכות נמשך לזה כאן). – אור יקר תצוה סימן ג

ג. בפרשת פנחס

 • מדף ריד, ב “עד דהוי אזלי” ועד “פנחס בן אלעזר” – סוד סדר היחוד בחודש השביעי. – אור יקר פנחס סימן ג.
 • ומדף רלא, א “אמר רבי יהודה לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דראש השנה”, ועד דף רלג, ב “פתח ואמר רבי פנחס על זה” – אור יקר פנחס סימן י.
 • דף רלג, ב “[ובחבורא קדמאה] “אמר רבי אלעזר לאבוהי, ועד רלה, ב “וי לדרא דישתארון יתמין מינך” (ענין השופר באיברי האדם) – אור יקר פנחס סימן יא.
 • דף רמט, א “ובחודש הראשון וגו’ ” ועד סוף הפרשה בדף רנט, ב הם סודות כל המועדים על הסדר.
 • ענייני ראש השנה בדף רנג, ב “רבי שמעון פתח קרא ואמר שאו שערים ראשיכם”, ועד דף רנח, ב “ובחמשה עשר יום לחודש השביעי” – אור יקר פנחס סימן כ – כא.
פרשה זו נדפסה בבלבול עצום כי הוא מלא רעיא מהימנא הצטט ומגיב לדברי הזוהר ויש לקרוא כל חלק בפני עצמו ושוב להבין במה רע”מ מפרש או חולק. ובדפוסי מתוק מדבש והסולם הכל מבולבל, ועדיף הדפוסים הישנים שיש בהם לפעמים ר”מ בטור נפרד. ועדיפא מינייהו דפוס אור יקר הנדפס ללא רע”מ, וכן מהדורת דניאל מט המתוקן לפי כתבי יד והארמית נמצא ברשת.

רעיא מהימנא

 • כללות סדר המועדים לפי הספירות וראש השנה בגבורה – אור יקר רעיא מהימנא חלק א סימן ט – יא
 • מצוות תקיעת שופר – פרשת אמור דף צח, ב – ק, ב
 • השופר לפי האיברים ופרטיות כוונת התקיעות (ביחס לזוהר פנחס) – אור יקר רעיא מהימנא חלק ב סימן ד – ה
 • פרשת שופטים רעה, ב – אור יקר רעיא מהימנא סימן ג

פרשיות חשובות הנדרשות על ראש השנה

 • וה’ פקד את שרה – וירא קיג, א – “וה’ פקד את שרה רבי חייא פתח ויראני את יהושע הכהן הגדול – עד קטו, א “ויעש ה’ לשרה” – אור יקר וירא סימן יב
 • פרשת איוב בראש השנה – זוהר בא לב, ב עד לד, א “אמר רבי שמעון השתא אית לגלאה רזין”
 • אלישע והאשה השונמית וחבקוק בראש השנה – זוהר בשלח – אור יקר בשלח סימן א

דין ראש השנה

שלשה ספרים נפתחים

 • זוהר בראשית לז, א – לז, ב “רבי יוסי שאיל.. אמר ליה רבי אבא..” | ג’ ספרים הם עליון אמצע ותחתון (בינה ת”ת מל’)
 • זוהר אמור ק, ב “תא חזי לקבל דא תלתא ספרין פתיחין ביומא דא” | ג’ ספרים הם כנגד אברהם יצחק ויעקב וסוד רשעים וכו’ הוא המתקת הדין (חג”ת)
 • מדרש הנעלם – בפרשת תולדות קלט, ב – קמ, א – סוד ג’ כתות ליום הדין | ג’ כתות הם ג’ על חלקי הנפש (ספרים לא נזכרו שם)
 • תיקוני זוהר הקדמה ד, ב
 • תיקוני זוהר תיקון כ”א נד, ב

ספרי זכרונות ופתקין

 • רעיא מהימנא אמור צט, א – צט, ב | תיאור אופן הפתקין של אש
 • בראשית רכ, א (והוא מזוהר אמור)
 • פקודי רלח, א
 • בהעלותך קמט, ב | הכל נזכר בבית הגנזים בספרי זכרונות
 • צו לב, א

סוד בארבעה פרקים העולם נידון

 • זוהר ויחי רכו, ב
 • מדרש הנעלם – בפרשת תולדות קלט, ב – קמ, א

דין ראש השנה – היכלות פקודי היכלא רביעאה

פרשת תרומה – אור יקר תרומה סימן ט’

שופר

סוד מצוות תקיעת שופר

פקודין מ”ב  – בפרשת אמור צח, ב

 שופר הוא הבינה וקול השופר היוצא ממנה

 • פרשתא תניינא הוא השופר – בפרשת והיה כי יביאך שבתפילין – פקודא עשיראה בפקודין של הקדמת הזוהר יג, ב.
 • התורה ניתנה מן היובל וכן לעתיד יתקע בשופר גדול – בשלח מו, ב
 • קול השופר – בראשית כט, ב.
 • שלהבתיה גבורות יוצאות מהשופר – ויחי רמה, א
 • השופר וכל המדרגות היוצאים ממנו – יתרו פא, ב ‘ואת קול השופר’ (שופר דמתן תורה), עד ‘תאנא מה כתיב ביה ביחזקאל’.
 • פקודי רלא, ב
 • פקודי רלח, ב
 • פקודי רנ, ב
 • ויקרא ו, ב
 • צו כו, א
 • שמיני לח, ב – לט, א
 • מצורע נד, ב
 • קדושים פו, א
 • פנחס רלה, ב
 • ואתחנן רסא, א
 • ואתחנן רסו, ב

הדין ועצת השופר נגדו

 • וירא מאמר וה’ פקד את שרה (קריאת התורה של ר”ה) — קיג א רבי חייא פתח ויראני את יהושע עד קיד, ב והא אוקימנא מילין (לפני מדרש הנעלם)
 • וישב קצ, א
 • תצוה קפד, א
 • ויקהל קצו, ב
 • פקודי רלח, א
 • פקודי רנז, ב
 • ויקרא יח, א – יח, ב
 • פקודין מ”ב  – בפרשת אמור צח, ב

התעוררות מלמטה על ידי השופר מעורר למעלה

 • אמור צב, ב
 • אמור צח, ב – ק, א
 • פנחס רלא, ב
 • פנחס רנח, ב

אשרי העם יודעי תרועה – צורך ומעלת הכוונה הנכונה

 • אזהרה לבעל תוקע ליטהר ולכוון – זוהר ויקרא יז, א “אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם” ועד יח, ב “ואם כל עדת ישראל”.  – אור יקר ויקרא סימן טו
 • ויקרא יח, ב
 • אמור צח

באתערותא דלתתא אתער לעילא

 • בהעלותך קמט, א
 • שלח קסט, א
 • כוונות תפלות ראש השנה

סוד ג’ ובכן בשם ע”ב

 • זוהר בשלח נב, א – אור יקר בשלח סימן ו’ עמ’ לז
 • תיקוני זוהר חדש פז, א

פרדס רמונים

סוד עשרה מלכויות זכרונות שופרות בעשר ספירות – שער ב’ פרק ה

סוד עשרת ימי תשובה – שער י”ג פרק ב’

קובץ מדברי רמ”ק לראש השנה