קדושת הזמנים ב

ממשיך לתאר קושיית האחרונים על מקום השבת בזמנים שונים בכדור הארץ בשלשה אופנים, בדרך הלכתית, בדרך קבלית, ובדרך פשט מעשה בראשית. מסדר שלשה דרכי תירוצים שמצאנו על קושיא זו, הדרך ההלכתית ששבת אינו תלוי במקום מסוים אלא לכל מקום כפי שהוא, הדרך האגדית שעיקר קדושת זמנים בארץ ישראל, והטעם שיש מעלה בדרך זו והבעיה שהוא עומד עליו. והדרך שקדושת שבת למעלה מהזמן ושינוייו הוא כפי השגותינו. ולבסוף דרך חז”ל שאכן יש שבת למעלה ואנחנו יכולים לשנותו בעבודתנו, והמעלות בדרך זה שכולל את שני הקצוות. ומציע הכנה ללימוד דברי ראשונים רמב”ם וכוזרי על כללות קדושות הזמנים שמזה נוכל בסוף לראות דעתם בשאלות אלה.