קדושת הזמנים א

מבוא לבית מדרשנו

הצגת קושיית האחרונים על השבת במקומות שונים בכדור הארץ בשלשה דרכים, ושלשה תירוצים.