זוהר על כללות המועדים

תוכן עניינים

כללות דרושי המועדים בזוהר

אע”פ שספר הזוהר נסדר על סדר התורה ולא על סדר המועדים, ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בצורה רצופה ומסודרת בסודות המועדים, וכפי הנראה אלה הם המקומות העיקריים שבהם ישבו חכמי הזוהר ולמדו את סודות החגים. שכן דרך הזוהר לסדר את הדברים דרך הלימוד החי של החברים הנמשך מענין לענין.
ולפיכך יש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל החגים בכל אחד מהמקומות האלה נמשכים זה מזה וסובבים על דרושים מקושרים כל אחד מהם כפי עניינו. ואע”פ שציינתי בהם חלקים השייכים לכל מועד אין זה אלא לתת ריווח להתבונן ואינו בדווקא כי כולם הם עניינים קשורים זה בזה כאשר יראה המעיין וכמעט תמיד אפשר לאחר או להקדים התחלת הענין.

א. בפרשת תצוה

דף קפא, ב “מתוך בני ישראל” (שזהו תחילת הענין למתבונן) ועד סוף הפרשה בדף קפז, ב. רובו דיאלוג מופלא של ר”ש עם אחד מפרושי מדברא שבא העירה לקרת החודש השביעי.

פסח: קפ”ב, ב “תא חזי כד בעא קוב”ה וכו'” עד קפג, ב רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוי אזלי”.

ספירת העומר ושבועות: קפב, ב “את חג המצות תשמור” עד קפ”ג, ב “רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוי אזלי”

ראש השנה: דף קפג, ב “פתח ההוא סבא ואמר ובמדבר אשר ראית”, ועד דף קפו, ב “כתיב בסכת תשבו שבעת ימים”, ולא עד בכלל. (בדרושים הללו כמו בדרושים שבפרשת אמור משולבים ענייני ראש השנה ויום הכיפורים מאד עד שנבוכו המפרשים אם קטעים מסוימים הם על ר”ה או על יו”כ, וגם סוכות נמשך לזה כאן) | אור יקר תצוה סימן ג.

יום הכיפורים: מדף קפד, א “והאי אבן טבא” עד דף קפו, ב “וכד ישראל אינון בחמיסר יומין” (בדרושים הללו כמו בדרושים שבפרשת אמור משולבים ענייני ראש השנה ויום הכיפורים מאד עד שנבוכו המפרשים אם קטעים מסוימים הם על ר”ה או על יו”כ, וגם סוכות נמשך לזה כאן ולכן יש ללמוד את כולו בהמשך אחד). |  אור יקר תצוה סימן ג

סוכות: קפו, א פתח ואמר החודש הזה לכם, עד קפז, א כתיב יהי שם ה’ מבורך.

שמיני עצרת: קפז, א “כיון דנחתא עד קפז, א יהי שם ה’ מברך.

ב. בפרשת אמור

  • מדף צג, א “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי י”י – ר’ יצחק פתח ויקרא אלהים לאור יום”, ועד דף קה, ב “ויצא בן אשה ישראלית” (ולא עד בכלל) | אור יקר פרשת אמור סימן
  • בדפים אלה משולבים גם רעיא מהימנא על מצוות החגים ונציינם במקומם.

ג. בפרשת פנחס

  • מדף ריד, ב “עד דהוי אזלי” ועד “פנחס בן אלעזר” – סוד סדר היחוד בחודש השביעי. – אור יקר פנחס סימן ג.
  • ומדף רלא, א “אמר רבי יהודה לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דראש השנה”, ועד דף רלג, ב “פתח ואמר רבי פנחס על זה” – אור יקר פנחס סימן י.
  • דף רלג, ב “[ובחבורא קדמאה] “אמר רבי אלעזר לאבוהי, ועד רלה, ב “וי לדרא דישתארון יתמין מינך” (ענין השופר באיברי האדם) – אור יקר פנחס סימן יא.
  • דף רמט, א “ובחודש הראשון וגו’ ” ועד סוף הפרשה בדף רנט, ב הם סודות כל המועדים על הסדר.
  • ענייני ראש השנה בדף רנג, ב “רבי שמעון פתח קרא ואמר שאו שערים ראשיכם”, ועד דף רנח, ב “ובחמשה עשר יום לחודש השביעי” – אור יקר פנחס סימן כ – כא.
פרשה זו נדפסה בבלבול עצום כי הוא מלא רעיא מהימנא הצטט ומגיב לדברי הזוהר ויש לקרוא כל חלק בפני עצמו ושוב להבין במה רעיא מהימנא מפרש או חולק. ובדפוסי מתוק מדבש והסולם הכל מבולבל, ועדיף הדפוסים הישנים שיש בהם לפעמים רעיא מהימנא בטור נפרד. ועדיפא מינייהו דפוס אור יקר הנדפס ללא רעיא מהימנא והרעיא מהימנא בחלק נפרד, וכן מהדורת דניאל מט המתוקן לפי כתבי יד, מהדורה זו אינה כוללת רעיא מהימנא כלל.

רעיא מהימנא

  • כללות סדר המועדים לפי הספירות וראש השנה בגבורה – אור יקר רעיא מהימנא חלק א סימן ט – יא